mediacjaOd lat bliskie są mi problemy oświaty ale od niedawna stoję też w szeregu rodziców i daje mi to możliwość zupełnie innego postrzegania problemów związanych ze szkołą jako instytucją społeczną, mającą głęboki wpływ na wychowanie młodych ludzi oraz życie rodzin.

Dzisiaj na moje zaproszenie, spotkają się przedstawiciele Rad Szkół i Rad Rodziców w wszystkich typów placówek oświatowych działających na terenie miasta Gdańska. Celem Forum Rad Szkół i Rad Rodziców jest wypracowanie standardów współpracy z przedstawicielami rodziców, działającymi w radach, w ramach partnerskiego współdziałania rodziny-szkoły-społeczności lokalnej, pracujących na rzecz i po stronie ucznia.

Punktem odniesienia do szeroko pojętej dyskusji jest dla nas Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców, która została ogłoszona i przyjęta w roku 1992 przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (European Parents Association) z siedzibą w Brukseli. Polska – dzięki aktywności Społecznego Towarzystwu Oświatowego – jako pierwszy kraj z Europy Środkowej uzyskała w roku 1993 pełne członkostwo (afiliacja w 1991). Jak czytamy w Preambule Karty: „Wiele osób ma swój udział w wychowaniu dzieci, które przecież nie wzrastają w społecznej izolacji, lecz rozwijają się w konkretnym środowisku. Osiąganie dojrzałości to coś więcej niż tylko zdobywanie wykształcenia. Nie jest ono jednak możliwe bez wsparcia ze strony szkół. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są warunkiem „sine qua non” wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach. (…) Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą ze sobą współpracować: w szkołach, ze szkołami, ale także na szczeblu europejskim i narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne inspiracje i działania prowadzące do pogłębienia europejskiej solidarności”.

Jest wiele płaszczyzn, na których rodzice mogą i powinni się angażować. Poza rolą przypisaną społecznie, jaką jest rodzicielstwo to właśnie rodzice mogą angażować w różne formy działania, które kształtują dzieci, samą rodzinę, rozwijają też samych rodziców. Należą do nich: komunikacja, wolontariat, nauka domowa, współdecydowanie, współpraca ze środowiskiem. 

mediacja2Niezmiernie istotną umiejętnością, którą powinniśmy wypracować jest prowadzenie dialogu w ramach codziennego funkcjonowania placówek oświatowych i dlatego pierwszym tematem Forum jest mediacja, jako dochodzenie do porozumienia dwóch stron przy udziale bezstronnego pośrednika-mediatora. Strony podczas mediacji mają możliwość w bezpieczny sposób przedstawić swoje racje, wizję przyczyn i skutków sporu, a przede wszystkim mają wpływ na formę i sposób rozwiązania nieporozumienia. Tu wszystko zależy od najbardziej zainteresowanych: termin zawarcia ugody, pomysł na jej treść i to, jak zostanie zrealizowana. Nie ma „winnych”, nie ma „kary”. Jest konstruktywna komunikacja i współpraca. Mediacja pomaga w tym, żeby sprawnie się pokłócić po to, aby w końcu się porozumieć.