szad1Dziś zakończyliśmy przebudowę składowiska odpadów i śmiem twierdzić, że to dużo ważniejsza inwestycja niż niejedna w mieście, łącznie ze stadionem. W każdym razie inwestycja ta będzie miała wpływ na życie mieszkańców oraz środowisko naturalne w bardzo wielu aspektach. Piszę o mieszkańcach nie tylko Gdańska ale i innych miejscowości, gdyż instalacje do przetwarzania odpadów obliczone zostały na co najmniej 700 tys mieszkańców, a tyle samo miasto Gdańsk nie ma. Inwestycja ma służyć także gminom: Pruszcz Gdański, Somonino, Kartuzy, Kowale, Przodkowo i Kolbudy.

Większość mieszkańców interesuje przede wszystkim usunięcie przykrego zapachu ze składowiska. Nowe instalacje, a zwłaszcza biofiltr mają temu zaradzić. Powietrze będzie zasysane z tuneli kompostowni (tam zachodzi proces kompostowania) i transportowane specjalnym rurociągiem do biofiltra.

szad2Do modernizacji składowiska zmusiły nas przepisy unijne oraz zobowiązania związane z wejściem do UE. Od dawna wiedzieliśmy, że musimy zupełnie zmienić zasady zbierania, sortowania, przetwarzania i składowania odpadów. Miasto Gdańsk już od 2002 roku chciało rozpocząć tę inwestycję, ale być może inne priorytety ciągle byłyby ważniejsze. Inwestycja w składowisko niosła ze sobą potrzebę ogromnych nakładów, kiedy jednak wytypowano gdański obiekt do modernizacji, przygotowania ruszyły pełną parą.

Inwestycje związane z ZUT to 400 mln zł brutto, przy czym dofinansowanie unijne sięga 60%.

W 2002 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w tej sprawie i od tego czasu trwały prace związane z pozyskaniem funduszy oraz prace projektowe. Zdobycie finansowania nie było łatwe. Pomimo przygotowania projektów, studium wykonalności, nie załapaliśmy się w 2006 roku na finansowanie z Funduszu Spójności. Poszukiwaliśmy więc alternatywnego źródła finansowania i otrzymaliśmy ostatecznie unijne dofinansowanie, pozostałe środki pozyskując z emisji obligacji. Sama przebudowa ruszyła dopiero w 2008 i dziś właśnie się zakończyła.

szad3Ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców narasta tak dynamicznie, że modernizacja i przetwarzanie jak największego procentu z nich, stało się palącym zadaniem. Budowane składowisko przede wszystkim wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie i powinno rozwiązywać nasze problemy w tym zakresie przez najbliższe 50 lat. Składowisko odpadów zbudowane jest tak, aby maksymalnie skutecznie chroniło nasze środowisko naturalne oraz gruntownie zmniejszyć ilość odpadów, które są składowane na rzecz ich przetwarzania. Nie bez znaczenia jest też fakt, że składowisko rozwiąże problemy z bezpiecznym składowaniem odpadów azbestowych oraz zlikwiduje problem uciążliwych zapachów.

Ważnym efektem przebudowy jest zamknięcie i poddanie rekultywacji starej kwatery odpadów. Zakładamy, że nawet 50% odpadów będzie przetwarzanych lub wykorzystywanych energetycznie. ZUT prowadzi też szeroko zakrojony program edukacyjny oraz sukcesywnie będzie zwiększał ilość kolorowych pojemników, służących do segregacji odpadów.

Ogromne korzyści odniesie środowisko naturalne: wody powierzchniowe i głębinowe, zmniejszy się ilość żerującego ptactwa i gryzoni, emisja szkodliwych gazów i uporządkuje to problem likwidacji eternitu w Gdańsku.

ZUT stworzył też 130 nowych miejsc pracy, w większości w nowej sortowni. Mieszkańcy będą łatwiej mogli oddawać odpady oraz organizowane będą zbiórki, w których zbierane będą odpady szkodliwe.

Nowe składowisko odpadów ZUT tworzy:

 • Sortownia odpadów zmieszanych i surowcowych o przepustowości 140 000 ton odpadów rocznie. Celem istnienia sortowni jest maksymalny odzysk odpadów surowcowych, jak: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne. W sortowni będzie możliwe również wydzielenie oraz doczyszczenie frakcji biodegradowalnej do kompostowania i frakcji wysokoenergetycznej, przeznaczonej jako wsad do spalarni.
 • Nowa kwatera składowania odpadów na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne oraz kwatera na odpady zawierające azbest. Kwatery będą wyposażone w system uszczelniania dna, drenażu i odbioru odcieków oraz odgazowania.
 • Podczyszczalnia ścieków i odcieków ze składowiska już teraz odbiera i oczyszcza ścieki, odcieki powstające na składowisku oraz ścieki technologiczne. Głównym elementem systemu jest instalacja, w której zachodzi proces odwróconej osmozy.
 • Biofiltr
 • Kompleks kompostowni o rocznej zdolności przerobowej 40 000 ton, obejmujący kompostownię kontenerową KNEER, kompostownię tunelową, plac dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania i dystrybucji. Do kompostowania będą kierowane odpady organiczne pochodzące z sortowni odpadów zmieszanych oraz odpady zielone i „bio” pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej w rejonie obsługi.
 • Segment unieszkodliwiania biogazu, składający się z sieci podciśnieniowej (studnie biogazowe, studnie odwodnieniowe, stacje zbiorcze, sieć przesyłowa) oraz elektrowni biogazowej o docelowych parametrach: 1,2 MW mocy elektroenergetycznej i 1,5 MW mocy cieplnej.
 • Segment magazynowania i odbioru odpadów niebezpiecznych, który spełnia funkcje stacji przeładunkowej tzw. odpadów problemowych, czyli:
 • przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • przeterminowane farby, kleje, lepiszcza i opakowania po nich,
 • opakowania po zużytych olejach np. silnikowych,
 • przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich,
 • zużyte i przeterminowane rozpuszczalniki,
 • inne odpady o podobnej charakterystyce.

Odpady składuje się w magazynie do czasu zgromadzenia partii transportowej danego rodzaju odpadów. Po zgromadzeniu partii transportowej odpady niebezpieczne kieruje się do specjalistycznych instalacji na terenie kraju, w których zostaną poddane unieszkodliwianiu.

 • Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych dla takich odpadów, jak meble, sprzęt AGD, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.
 • Segment unieszkodliwiania odpadów budowlanych, składający się z kwatery czasowego gromadzenia odpadów budowlanych oraz placu, na którym odpady te będą kruszone, celem wydzielenia frakcji użytkowych ( metale, kruszywa, ziemia) oraz balastu.

szad4

 

 1. Nowa kwatera składowania odpadów
 2. Sortownia
 3. Kompostownia
 4. Bioelektrownia
 5. Podczyszczalnia ścieków i odcieków ze składowiska
 6. Biofiltr
 7. Kompostownia kontenerowa
 8. Segment magazynowania i odbioru odpadów niebezpiecznych
 9. Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych

Biznesplan ZUT zakłada, że to co dotychczas było ciężarem dla gminy zacznie przynosić dochody a w każdym razie pozwoli obsługiwać finansowo inwestycje i sam zakład.

Więcej informacji na stronach www.zut.com.pl i www.czystemiastogdansk.pl