Na bieżąco czytam dyskusję dotyczącą zmian w planie zagospodarowania w Gdańsku Brzeźnie. Zgodnie z duchem czasu, wiele komentarzy (zarówno za jak i przeciw zmianom) pada na fejsbuku i portalach internetowych. W dyskusję zaangażowali się również ci, których darzę szczególnym szacunkiem.

Co się właściwie dzieje?
Jako instytucja sporządzająca plan zagospodarowania skierowałem do uzgodnień zmianę tego planu dotyczącą trzech działek. Po zmianach zabudowa mogłaby być wyższa niż obecnie, czyli maksymalnie osiągnąć 30 metrów.

Czego potrzeba dzielnicy Brzeźno?
Można snuć różne dywagacje, dlaczego skierowałem do uzgodnień i publicznej dyskusji takie założenia planu, wymienię najważniejsze:
Po pierwsze nie ma mowy o drapaczach chmur ale budynkach o wysokości do 30 metrów, co daje 10 pięter, a w wariancie również rozważanym 17 metrów, czyli 6 pięter. Przypomnę, że zgodnie z definicją wysokościowiec liczy się od 35 metrów.
Po drugie moim zdaniem Brzeźno potrzebuje nowych budynków, nowych akcentów, nowych mieszkańców najlepiej z tak zwanej klasy średniej. Obecnie, praktycznie nie można w tej dzielnicy nabyć nowych mieszkań, gdyż te się nie budują. Brakuje nowych pozwoleń na budowę, a w ostatnich latach poza hotelem Lival niewiele się w tej dziedzinie działo. Znam dobrze ten obszar, te ulice. Znam Brzeźno i często się po nim poruszam. Tchnienie nowego życia wydaje się być bardzo wskazane w tą urokliwą ale potrzebującą nowych inwestycji dzielnicę.
Po trzecie atutem Brzeźna jest bliskość morza i dla tego położenia potencjalni, nowi mieszkańcy są w stanie zapłacić za taką lokalizację, co czyni inwestycje w tym miejscu bardziej opłacalne.
Po czwarte, powinniśmy się przyzwyczaić, że powoli gorzej wykorzystane działki będą zabudowywane i to jest trend pozytywny. Więcej kontrowersji budzi to, że inwestorzy decydują się na ich zabudowę kiedy istnieje możliwość wybudowania mieszkań w większej ilości i z ciekawym widokiem. W naszym, wspólnym, mieszkańców interesie jest zagęszczanie zabudowy. Dlaczego? Dlatego, że infrastruktura taka jak budynki opieki zdrowotnej, szkoły, przedszkola, drogi, parki, kanalizacja, wodociągi finansowane są z naszej, wspólnej kasy, zwanej budżetem miasta. Rozbudowa miasta w kierunku południowym pociąga za sobą potrzeby. Potrzeby, które warte są setki milionów. W tym samym czasie szkoły do których chodziliśmy w dzieciństwie pustoszeją. Potrzeba kolejnych dróg, linii tramwajowych, boisk, a przecież w dzielnicach istniejących często od setek lat, ta infrastruktura już istnieje, chociaż potrzeba środków na jej remonty. Całkiem niedawno oddaliśmy w Brzeźnie po remoncie duży park, odrestaurowany z myślą o wszystkich, nie tylko nowych mieszkańcach.
Po piąte, plan określa maksymalną zabudowę ale nie określa projektu architektonicznego lecz jego ogólne parametry. Za wcześnie jest krytykować budynki, które na razie nie są planowane. Byłoby dobrze, gdyby powstała architektura ciekawa i spójna z otoczeniem, która wykorzysta atuty położenia. Z tego samego względu nie ma co dywagować na temat potencjalnej likwidacji baru mlecznego czy sklepu, gdyż po pierwsze być może takie usługi zostaną zaplanowane w nowej zabudowie ale też minie dłuższy czas, zanim ruszy pierwsza łopata, a to pozwala przedsiębiorcom podjąć decyzje w optymalnym czasie.

Przekonuje mnie za to postulat ogólnej dyskusji o Brzeźnie i tę dyskusję należy kontynuować. Dyskusję, także w gronie mieszkańców toczymy na spotkaniach z mieszkańcami dzielnicy, prowadzimy ją z radnymi dzielnicowym. Proponuję dalsze jej kontynuowanie. Potencjalnie, tylko Jelitkowo i Brzeźno mają szanse mieć podobny charakter do Dolnego Sopotu z wszystkimi tego plusami i minusami.

W jakim miejscu jesteśmy i jak składać uwagi?
Obecnie, jeszcze przez kilka dni (do 14 sierpnia 2013) jesteśmy na etapie wnoszenia uwag do planowanych zmian. Wszystkie one zostaną wnikliwie rozpatrzone. Przypomnę, że każdy z państwa może takie uwagi wnieść a wnoszenie petycji, lubienie na fejsbuku nie jest formalnym sposobem wnoszenia uwag do planu zagospodarowania przestrzennego.

Przypomnijmy więc na podstawie strony internetowej Biura Rozwoju Gdańska jak wygląda sporządzanie planu przestrzennego oraz jak wygląda cała procedura i na jakim etapie jesteśmy:
„Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: [email protected]

http://brg.gda.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
• akt prawa miejscowego,
• w MPZP można zapisać tylko to, co przewiduje prawo:
– przeznaczenie terenów,
– sposób zagospodarowania i zabudowy terenów,
• uchwalenie MPZP nie gwarantuje:
– realizacji w jego obrębie inwestycji,
– finansowania inwestycji,
– terminu powstania nowych inwestycji.

Procedura planistyczna

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP

Opiniowanie przez Radę Dzielnicy / Osiedla projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska – czas na składanie wniosków do planów: minimum 21 dni od dnia ogłoszenia.

Zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania MPZP o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP.

Zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania MPZP o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP.

Prace projektowe nad MPZP, łącznie z opiniowaniem koncepcji MPZP przez Komisję Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska.

Skierowanie przez Prezydenta Miasta Gdańska projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgodnień ustawowych.

Opiniowanie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez MKUA.

Opiniowanie i uzgadnianie projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, w tym opiniowanie przez Radę Dzielnicy / Osiedla.

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Wyłożenie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na co najmniej 21 dni. W okresie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgłaszanie uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, przez 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Rozpatrywanie uwag przez Prezydenta – 21 dni po upływie okresu ich składania.

Wprowadzanie do projektu MPZP oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag, ewentualnie ponowienie uzgodnień i wyłożenia.

Przedstawienie Radzie Miasta Gdańska projektu MPZP do uchwalenia, wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Uchwalenie MPZP.

Przekazanie dokumentacji MPZP do wojewody.

Ocena zgodności z przepisami prawa, skierowanie do publikacji w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (edziennik.gdansk.uw.gov.pl).

Wejście w życie MPZP – 14 dni od dnia publikacji.