Podstawowe filary

cele i działania mające je realizować

Czyściej, piękniej i wygodniej.

Naszym podstawowym zadaniem jest podniesienie jakości przestrzeni publicznych, tak aby żyło się lepiej na co dzień. Większy budżet, lepsze wykorzystanie środków ma podnosić jakość przestrzeni publicznych w całym Gdańsku. Chcemy żeby pieniądze, które wydajemy były jeszcze lepiej wykorzystywane i koordynowane, czemu pomoże reorganizacja systemu utrzymania i zarządzania przestrzenią miasta, powołanie ogrodnika miejskiego, menadżera śródmieścia.

Piękne miasto Gdańsk

 • wzrost o 50% wydatków na remont i utrzymanie ulic oraz chodników
 • podwojenie ilości pojemników na surowce wtórne
 • wzrost o 50% nakładów na zieleń miejską
 • posadzenie 10.000 szlachetnych odmian drzew (lip, buków, dębów i innych)
 • znaczne zwiększenie środków na zagospodarowywanie podwórek
 • kontynuacja wsparcia finansowego wspólnot remontujących elewacje
 • kontynuacja działań związanych z porządkowaniem reklam na terenie miasta
 • sukcesywne wprowadzanie na obszarze całego miasta nowych, wysokiej jakości elementów małej architektury, zgodnych z Gdańskim Katalogiem Mebli Miejskich.

Śródmieście - wizytówka Gdańska

 • odnowienie nawierzchni Drogi Królewskiej
 • odnowienie Długiego Pobrzeża i rewaloryzacja Targu Rybnego
 • priorytet ruchu pieszego w śródmieściu
 • rewaloryzacja nawierzchni i infrastruktury ulic, w tym Placu Wałowego, Straganiarskiej, Szerokiej i Ogarnej
 • kontynuacja rewitalizacji Dolnego Miasta
 • rewitalizacja Biskupiej Górki i udostepnienie budynku dawnego schroniska młodzieżowego im. Paula Benekego
 • rewitalizacja na cele społeczne dawnego szpitala im. Kieturakisa, Zespołu Bożego Ciała i Sierocińca przy Sierocej oraz Lastadii

Gdańsk nadwodny

 • rozbudowa mola w Brzeźnie
 • rozbudowa infrastruktury plaży miejskiej Brzeźno
 • renaturalizacja wydm Pasa Nadmorskiego
 • zagospodarowanie plaż Jelitkowa, Przymorza, Brzeźna i Sobieszewa
 • rozwój programów edukacji wodnej oraz budowa Centrum Edukacji Morskiej na Górkach Zachodnich
 • budowa przystani w Sobieszewie, Przegalinie i Reducie Płońskiej
 • poprawa wykorzystania Opływu Motławy przez kontynuacja odbudowy i modernizacji nabrzeży Motławy do Polskiego Haka
 • rozbudowa mariny przy Szafarni oraz na Górkach Zachodnich
 • udostępnienie 500 rowerów wodnych
 • budowa 9 toalet w Pasie Nadmorskim
 • kontynuacja rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej przy 13 zbiornikach retencyjnych

Bezpieczny Gdańsk

 • modernizacja 3.200 energooszczędnych lamp ulicznych
 • zagęszczenie systemu monitoringu wizyjnego, instalacja 40 nowych kamer
 • budowa nowej komendy policji dla Śródmieścia
 • usprawnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i kierowców
 • budowa kolejnych 5 zbiorników retencyjnych
 • regulacja rzeki Strzyży we Wrzeszczu
 • budowa kanalizacji deszczowej na Osowej

Rewaloryzacja dzielnic

 • rozpoczęcie programu rewitalizacji Oruni
 • kontynuacja rewitalizacji Nowego Portu
 • wsparcie projektów rewitalizacyjnych Wrzeszcza i Oliwy
 • wsparcie finansowe termomodernizacji budynków w Gdańsku w celu ograniczenia emisji ciepła o 20%
 • rewaloryzacja parków Oliwskiego, Oruńskiego, Jaru Wilanowskiego, Parku Schopenhauera, skwerów przy Szerokiej i Wita Stwosza

Miasto aktywności i wypoczynku

 • budowa 5 nowych boisk sportowych i rewitalizacja 4 betonowych boisk
 • udostępnienie szkolnej infrastruktury sportowej mieszkańcom (boiska, sale)
 • budowa 40 siłowni na świeżym powietrzu
 • postawienie 1000 ławek na terenach zielonych
 • budowa 40 placów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • program budowy i rewitalizacji skwerów miejskich: wypoczynek na trawie w każdej dzielnicy
 • program budowy basenów dzielnicowych w Kokoszkach, Osowej, Kowalach i Zaspie
 • wprowadzenie Gdańskiej Karty Mieszkańca ze zniżkami na miejską infrastrukturę sportową dla mieszkańców
 • budowa 10 km profesjonalnych tras do biegania oraz wyznaczenie 100 km tras rekreacyjnych, we współpracy z Lasami Państwowymi
 • utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Letnicy o powierzchni 10 ha terenów
 • dalsza rozbudowa i modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
 • rozwój programu czynnej ochrony zwierząt w Gdańsku, w tym kotów, ptaków.

Mądrzej, międzypokoleniowo, pracująco.

Rozwój społeczny i wyrównywanie szans każdego z gdańszczan są podstawowym celem naszych działań od lat. W nadchodzącym czasie, realizując zapisy wypracowanej wspólnie z mieszkańcami Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 chcemy położyć jeszcze większy nacisk na edukację, solidarność społeczną, poprawę jakości infrastruktury społecznej, ale także wsparcie dla rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, migrantów. Nie zapominamy także o konieczności tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Lepsze szkoły

 • wysokiej jakości edukacji przedszkolna i wczesnoszkolna
 • budowa międzygminnej szkoły w Kowalach z basenem
 • budowa boiska i basenu w Kokoszkach
 • budowa szkoły podstawowej na Jabłoniowej
 • dalsza modernizacja szkół i przedszkoli na łączną kwotę 100 mln zł
 • unowocześnienie bazy komputerowej placówek edukacyjnej
 • tworzenie oferty indywidualnych ścieżek edukacyjnych odpowiadających potrzebom i możliwościom uczniów
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli
 • dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego
 • nauka podstaw przedsiębiorczości w szkołach
 • kontynuacja miejskich programów stypendialnych, w tym naukowych i sportowych o wartości 2 mln zł rocznie
 • poszerzanie współpracy rodziny, szkoły i społeczności lokalnych
 • uruchomienie miejskiego punktu konsultacyjnego prowadzonego przez aktywnych rodziców i urzędników

Zdrowie publiczne

 • poszerzenie programu edukacji zdrowotnej i fizycznej dla dzieci młodzieży, propagowanie zdrowej żywności w szkołach
 • instalacja zdrojów wodnych przy boiskach i w miejscach wskazanych przez mieszkańców
 • aktywna edukacja zdrowotna dorosłych mieszkańców, w tym w przestrzeni publicznej
 • aktywizacja i animacja sportowa i ruchowa mieszkańców w trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne

Rodzinne miasto Gdańsk

 • rozwój Gdańskiej Karty Dużej Rodziny
 • umożliwienie wszystkim dzieciom w Gdańsku edukacji przedszkolnej
 • zapewnienie 1000 dodatkowych nowych miejsc w żłobkach
 • pozyskanie 1000 nowych mieszkań miejskich
 • pomoc w tworzeniu woluntariatu na rzecz wspierania rodziny
 • zagospodarowanie wszystkich pustostanów mieszkalnych
 • wspieranie powstawania mieszkań na wynajem

Gdańsk seniorów

 • wprowadzenie Karty Gdańskiego Seniora (na wzór karty dużej rodziny)
 • wsparcie programów społecznych i edukacyjnych, w tym edukacja informatyczna, ekonomiczna, finansowa oraz prewencja społeczna
 • programy prozdrowotne dla seniorów
 • wspieranie powstania centrów seniorów docelowo w każdej dzielnicy, dostosowanych do potrzeb (wsparcie dzienne, medyczne, środowiskowe), w pierwszej kolejności Żabianka (Subisława) i Wileńska
 • budowa domu seniora z przedszkolem w dzielnicy Południe przy współpracy z Diakonią
 • wspieranie stworzenia centrum geriatrycznego przy GUMed dla osób 60+

Wsparcie społeczne

 • programy wsparcia dla nowych mieszkańców, w tym cudzoziemców
 • programy solidarności społecznej, realizowane we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności
 • zwiększenie pomocy materialnej i organizacyjnej dla potrzebujących rodzin (piecza zastępcza, wsparcia usamodzielniania)
 • utworzenie Wielofunkcyjnego Centrum dla Osób Niepełnosprawnych oraz wzrost do 350 miejsc w dziennych placówkach dla osób niepełnosprawnych
 • zapewnienie wszystkim bezdomnym matkom z dziećmi miejsc do mieszkania

Praca i przedsiębiorczość

 • nauka kodowania dostępna od poziomu nauczania początkowego
 • wspieranie tworzenia w szkołach i na uczelniach wyższych kierunków i specjalności dedykowanych potrzebom firm
 • reinkubacja – wyspecjalizowane inkubatory przedsiębiorczości w dzielnicach
 • wpieranie finansowe rozpoczynania działalności innowacyjnych mikro przedsiębiorstw - fundusz typu seed capital
 • promocja wsparcia eksportowego małych i średnich przedsiębiorstw, w tym sektora kreatywnego, transportowego, IT
 • wspieranie finansowe podmiotów ekonomii społecznej
 • aktywizacja i rozwój parków przemysłowych w przeznaczonych do tego strefach miasta (głównie dzielnicy portowo-przemysłowej)

Dalsza poprawa mobilności w mieście i dostępności do miasta pozostaje nadal szczególnie ważna w rozwoju. Chcemy nadal stawiać na mobilność aktywną i transport zbiorowy; nie zapominając o potrzebach kierowców. Chcemy dokończyć i domknąć główny system drogowy w Gdańsku, poprawiać połączenia między dzielnicami oraz obwodnicami, budować nowe drogi na nowych osiedlach i remontować stare.

Gdańsk aktywny mobilnie

 • program rewitalizacji chodników i likwidacji barier architektonicznych: remont 60 km chodników
 • rozbudowa systemu informacji miejskiej, promującej ruch pieszy i rowerowy w mieście
 • dalsza rozbudowa dróg rowerowych: budowa 50 km wydzielonych dróg i pasów rowerowych
 • budowa 2000 miejsc parkingowych dla rowerów
 • wprowadzenie roweru miejskiego w Gdańsku, w powiązaniu z metropolią
 • budowa rowerowej autostrady w Gdańsku wzdłuż ul. Bulońskiej i przygotowania innych projektów

Komunikacja zbiorowa w Gdańsku

 • budowa nowych linii tramwajowych na Bulońskiej, Świętokrzyskiej, Jabłoniowej i Warszawskiej
 • rozpoczęcie budowy linii tramwajowej z Piecek do Wrzeszcza
 • zakup 69 autobusów niskoemisyjnych i zeroemisyjnych oraz 33 tramwajów
 • budowa nowej zajezdni tramwajowej i autobusowej
 • integracja transportu miejskiego z PKM i SKM Śródmieście
 • integracja transportu w ramach metropolii gdańskiej: wspólny bilet na komunikację publiczną w całej metropolii
 • budowa węzłów przesiadkowych park&ride: Warszawska / Jabłoniowa; Jasień; Kiełpinek: Brętowo
 • wspieranie rozwoju siatki połączeń lotniczych oraz dokończenie budowy terminalu przylotów
 • zakończenie instalacji systemu ILS II w porcie lotniczym (umożliwiającego lądowanie w trudnych warunkach atmosferycznych)

Drogi i koleje

 • remonty i budowa 120 km dróg
 • budowa most zwodzonego na Wyspę Sobieszewską
 • budowa nowych dróg w Gdańsku Południe, w tym Bulońskiej, Jabłoniowej, Warszawskiej
 • poprawa połączeń drogowych między dzielnicami, w tym Przymorzem, Zaspą, Osową i Śródmieściem
 • budowa 2 parkingów w Śródmieściu na 1.200 miejsc
 • wsparcie budowy parkingu na 1.500 miejsc na obrzeżach Śródmieścia
 • budowa węzła komunikacyjnego Śródmieście (Targ Rakowy i Sienny)
 • współpraca z PKP i portem nad usprawnieniem i modernizacją połączenia kolejowego Portu Północnego
 • dofinansowanie SKM: remonty peronów, zakup taboru, wydłużenie linii SKM

Odpowiedzialnie, kulturalnie, dumnie.

Kultura i tożsamość są podstawowymi spoiwami społeczeństwa. Chcemy nadal umacniać tożsamości lokalne Gdańska, poszerzać i pogłębiać oferty kulturalne skierowanej do różnych grup mieszkańców. Bardzo ważnym zadaniem na nadchodzącą kadencję jest także dalsze poszerzanie pola dialogu, współpracy i współodpowiedzialności mieszkańców za nasze miasto. Chcemy rozwijać partnerski styl zarządzania miastem, przy współpracy z mieszkańcami, Radami Dzielnic i organizacjami pozarządowymi. Chcemy razem, w oparciu o kulturę i tożsamość tworzyć warunki, abyśmy byli dumni z Gdańska.

Miasto współpracy

 • dalszy wzrost bezpośredniego udziału obywateli miasta we współdecydowaniu o kierunkach rozwoju Gdańska
 • rozwój innowacyjnych i inteligentnych form dialogu społecznego (Akcelerator Demokracji Lokalnej i Budżet Obywatelski)
 • rozwój programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
 • dalsza poprawa jakości obsługi mieszkańców w urzędzie i poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem
 • utworzenie miejskiego centrum doradztwa / panelu obywatelskiego (Gdańskiego Obywatelskiego Centrum Kontaktowego)
 • stworzenie systemu koordynacji organizacji pozarządowych oraz Domu Organizacji Pozarządowych
 • powołanie zespołu dialogu obywatelskiego
 • wsparcie gdańskich obywatelskich kick-starterów (gdańszczanin potrafi)
 • wprowadzenie polityki otwartości (danych) - open data: udostępnienie jak największej ilości danych publicznych
 • kontynuacja spotkań z grupami zawodowymi i środowiskowymi
 • szersze włączenie mieszkańców i uspołecznienie procesów decyzyjnych o charakterze strategicznym i kierunkowym w planowaniu przestrzennym
 • dalsze upublicznianie procesu planowania
 • promowanie partnerstw i współpracy organizacji pożytku publicznego

Gdańsk dzielnicowy

 • tworzenie lokalnych centrów / domów sąsiedzkich docelowo w każdej dzielnicy
 • lokalne animowanie kultury fizycznej w dzielnicach
 • sporządzanie przy współpracy z lokalnymi aktywistami master planów dla dzielnic
 • kontynuacja spotkań z mieszkańcami w dzielnicach
 • usprawnianie współpracy z Radami Dzielnic

Więcej kultury

 • edukacja kulturalna, w tym dzieci i młodzieży w ramach Europejskiego Centrum Solidarności, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Teatru Miniatura i Hewelianum
 • dalsza realizacja i wzbogacanie obecnie realizowanego programu kulturalnego miasta w dzielnicach i przestrzeniach publicznych
 • organizacja imprez kulturalnych dla szerszej publiczności, w tym festiwale i koncerty
 • rozwój czytelnictwa w Gdańsku: kontynuowanie programu promocji czytelnictwa i książki, remont trzech palcówek i budowa czterech kolejnych
 • program wspierający powstawanie księgarni / czytelni / miejsca spotkań kulturalnych w każdej dzielnicy

Gdańskie tożsamości

 • kontynuacja wspierania wielokulturowości, solidarności i wolności Gdańska
 • dofinansowanie ochrony i ekspozycji zabytków historycznych miasta
 • umacnianie materialnego i duchowego dziedzictwa Gdańska, w tym oparciu o propagowanie dokonań wielkich gdańszczan: Heweliusza, Grassa, Chodowieckiego
 • umacnianie pozycji Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu
 • współpraca z Lechią Gdańsk: Biało-Zielony Gdańsk, zaangażowanie przedstawiciele Lechii w programy edukacji sportowej
 • reorganizacja systemu promocji miasta i tożsamości gdańskiej

Wyznaczone powyżej do realizacji cele uważam za kluczowe zarówno dla lepszego, bieżącego funkcjonowania naszego miasta, jak i budowania podstaw dalszego, trwałego rozwoju. Osiągnięcie zakładanych celów będzie możliwe jedynie dzięki współpracy różnych podmiotów, środowisk i pozyskiwaniu środków z różnych źródeł. Chcemy, współpracując z wieloma podmiotami realizować nasze cele nie tylko przy zaangażowaniu budżetu miasta, ale także przy wykorzystaniu środków unijnych i państwowych, środków przedsiębiorstw i osób, zarówno zachęcając ich do inwestycji, sponsoringu jak i przedsięwzięć publiczno-prywatnych.

Wymienione cele rozwojowe miasta traktuję jak zadania do realizacji, z których, podobnie jak w poprzednich kadencjach, będę się corocznie rozliczał przed mieszkańcami. Zapraszam na mój blog: www.adamowicz.pl