8majWygraj lepszą przyszłość dla swojej lokalnej wspólnoty.

Już 8 maja wybierać będziemy radnych jednostek pomocniczych. Przekładając urzędową nazwę, najbliższych naszym domom radnych osiedli i dzielnic. Chcesz mieć realny wpływ na życie twojej dzielnicy? Wiesz co należy zrobić dla twojego osiedla? Zgłoś swój udział w wyborach do rad dzielnic i osiedli Gdańska. Jeśli w twojej dzielnicy nie ma jeszcze rady – zmień to! Warto.

Spot radiowy wybory 8 maja

Gdańszczanie działają

W minionej kadencji na terenie Gdańska działało 13 rad osiedli na 30 jednostek pomocniczych. Spotkałem się z nimi wraz z Przewodniczącym Rady Miasta 12 stycznia br. Mieliśmy okazję nagrodzić najaktywniejszych medalami „20-lecia Samorządności gdańskiej”. Patrząc z tej perspektywy budowa społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się właśnie tu, w tętniącym sercu każdego osiedla i dzielnicy. Na wstępie wyjaśnię, prawo stanowi, że rady dzielnic powołuje się w jednostkach, gdzie zamieszkuje nie mniej niż 20.000 mieszkańców – liczba radnych 21, rady osiedli tam, gdzie nie mniej niż 2.000 – liczba radnych 15. W Gdańsku w żadnej dzielnicy rada nie działała. Dochodzą do mnie głosy dotyczące zmiany nazewnictwa, niektórym rady osiedli kojarzą się ze spółdzielnią mieszkaniową, dojrzalszym z dawnymi komitetami osiedlowymi. Próbę zmian nazwy podjęto w ubiegłym roku, przy zmianie Statutu miasta, zabrakło 1 głosu, byśmy w Gdańsku rozmawiali o dzielnicach. Nie poddawajmy się, jeśli to ma służyć dobru wspólnemu, trzeba szukać szerokiego poparcia w Radzie Miasta, by zmiany skutecznie przeprowadzić.

Jak wiecie po podziale administracyjnym, który uprawomocnił się w styczniu tego mamy 34 jednostki. Jeśli ktoś chce sprawdzić dokładnie w jakiej jednostce mieszka to nową mapkę z wykazem ulic znajdzie tu www.gdansk.pl/samorzad,647.html

Głosujmy 8 maja!

Wybory 8 maja ogłoszone zostały dla tych osiedli, które już miały rady oraz są doskonałym terminem dla tych, którzy chcą ich powołania po raz pierwszy. Wiem, że zgodne ze Statutem miasta zbieranie 10 % podpisów wyborców prowadzi już 6 lokalnych wspólnot. Aby wybory odbyły się w tym samym terminie muszą je złożyć wraz z wnioskiem o powołanie rady do 21 lutego br. Oby było jak najwięcej takich wniosków. Wtedy łatwiej będzie wspólnie promować ideę wyborów do rad i zmiany filozofii ich działania. By wybory były ważne musi w nich uczestniczyć 8 % wyborców [oponentom przypomnę, że to ubiegłoroczna zmiana z 10 %]. Prowadziłem szeroki dialog w tym zakresie z radnymi miasta i wiem, że będą starali się obniżyć ten próg do 5 % jeszcze przed tymi wyborami. Oby udało się przeprowadzić wszystkie procedury na czas. Bo jeśli można coś usprawnić w tym zakresie to należy to zrobić. Wszystkie informacje o wyborach oraz dokumenty niezbędne do powołania nowej rady można pobrać ze strony www.gdansk.pl/nasze-miasto,1345.html
Po co komu rady?

Śledzę z uwagą relacje dziennikarskie i zapisy na forach dotyczące jednostek pomocniczych. W czasie, gdy byłem radnym byłem przecież inicjatorem ich działania ich sprawne funkcjonowanie i rozwój leży mi głęboko na sercu. Po analizie niektórych tekstów nie mogę zgodzić się z ich autorami co do braku sensu powoływania rad. Jedni grzmią „za małe kompetencje”, inni „zbyt dużo rad i radnych”, wreszcie niektórzy „ludzie orkiestry” nie potrzebują do działania innych. Tych ostatnich najtrudniej przekonać, że lokalna wspólnota potrzebuje najszerszego współdziałania.

W idei powstania rad stanowiły i stanowią one integralną część wspólnoty samorządowej mieszkańców Miasta Gdańska. Do zadań jednostek pomocniczych należy przecież:

 • reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta Gdańska interesów mieszkańców jednostki pomocniczej wobec władz miasta i innych jednostek pomocniczych
 • zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych
 • z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,
 • umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia
 • w miejscu zamieszkania,
 • organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,
 • kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.

Szczegółowe zasady działania jednostki pomocniczej określa jej statut, uchwalany przez Radę Miasta i odrębny dla każdej z nich. W uchwale miasta jest wyraźny zapis, że Rada Miasta w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, może rozszerzyć, na wniosek rady jednostki pomocniczej, zakres działania określony w niniejszej uchwale. W uzasadnionych przypadkach przekazać jednostce pomocniczej w drodze odrębnej uchwały realizację zadań własnych miasta oraz upoważnić w drodze odrębnej uchwały Zarząd jednostki pomocniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Już dziś zatem prawo pozwala na poszerzanie kompetencji. Warto przedstawić konstruktywne pomysły, nie tylko kwestionować zastaną rzeczywistość.

Pieniądze.

Kolejnym punktem, który rozpala dyskusję są kwestie finansów. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową jednostek pomocniczych. Po zmianie, którą wprowadziliśmy w ubiegłym roku, kwota przeznaczona na jednego mieszkańca wzrosła z 3,5 zł do 4 zł. Jeśli ktoś mówi mało, niech znajdzie gminy, które w ciężkim czasie podnoszą znacząco finansowanie. Zgoda w niektórych jest inna formuła wydatkowania, ale to całkiem inna historia, związana ze statusem rad w stosunku do rad miejskich. Tu ważne wytłumaczenie dla powołujących nowe rady. Wielkość środków jest określana według liczby stałych mieszkańców jednostek pomocniczych w dniu 30 września roku poprzedzającego. W przypadku przeprowadzania pierwszych wyborów do organów nowo powołanej jednostki pomocniczej w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone na działalność statutową tej jednostki pomocniczej ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według opisanej powyżej zasady.
Środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Ich przyznanie następuje na pisemny wniosek Rady jednostki pomocniczej.
Działalność w organach jednostki pomocniczej ma charakter społeczny. Diety z tytułu pełnionych funkcji otrzymują Przewodniczący Zarządu Osiedla 600 zł, jego zastępca 300 zł oraz Przewodniczący Rady Osiedla 300 zł. Prezydent Miasta zapewnia warunki lokalowe działania jednostek pomocniczych oraz obsługę finansową i techniczno-kancelaryjną.

Organem uchwałodawczym w jednostce pomocniczej jest rada jednostki pomocniczej. Do jej właściwości należą:

 • wybór i odwołanie Zarządu jednostki pomocniczej,
 • stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań
 • z jego działalności,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących jednostki pomocniczej,
 • występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji miasta na terenie jednostki pomocniczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,
 • opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren jednostki pomocniczej,
 • wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania jednostki pomocniczej,
 • zgłaszanie wniosków do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren jednostki pomocniczej,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny jednostki pomocniczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawach opracowań projektowych związanych
 • z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów jednostki pomocniczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć,
 • opiniowanie zarządzania zasobami komunalnymi oraz występowanie do Prezydenta Miasta z projektami ich modernizacji,
 • organizowanie okresowych spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w celu omówienia stanu bezpieczeństwa jednostki pomocniczej,
 • opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie jednostki pomocniczej,
 • prowadzenie działalności pojednawczej w sporach między mieszkańcami jednostki pomocniczej,
 • opiniowanie działalności placówek służby zdrowia, kultury i socjalnych na terenie jednostki pomocniczej,
 • stała współpraca z Radnymi Miasta z okręgu wyborczego, w obrębie którego działa Rada jednostki pomocniczej.

Organem wykonawczym jednostki pomocniczej jest Zarząd jednostki pomocniczej. Do jego właściwości należy:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,
 • wykonywanie uchwały Rady,
 • przekazywanie uchwał Rady wraz z protokółami sesji do Prezydenta Miasta
 • w terminie 7 dni od daty ich podjęcia,
 • formułowanie i przesyłanie do Prezydenta Miasta opinii wraz z wnioskami dotyczącymi pracy jednostek organizacyjnych Miasta,
 • opiniowanie planów remontów budynków komunalnych, konserwacji ulic, zieleńców miejskich oraz udział w ich odbiorze powykonawczym,
 • współpraca z właściwymi zarządami dróg w sprawach sygnalizacji, oznakowania dróg i ulic oraz stosowania urządzeń ostrzegawczych,
 • współdziałanie z organami Policji i Straży Miejskiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku w jednostce pomocniczej,
 • opiniowanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności handlowej,
 • składanie sprawozdań z działalności Zarządu na sesji Rady Miasta, nie później niż do końca I kwartału roku następnego. 

Zarząd jednostki pomocniczej przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy Urzędu Miejskiego. Cieszę się, że znajdują tu coraz bardziej otwartych urzędników. 

Nie narzekaj, wybierz!

Przyznacie, że nie są to ograniczone kompetencje. Szerokie pole działania i ogromne oddziaływanie społeczne. Warto podjąć wyzwanie dla swojej lokalnej wspólnoty. Razem nam się uda. Cieszę się, że w tej kadencji udaje się znaleźć szerokie poparcie dla idei rozwoju rad. Czy nowa formuła, czy wykorzystanie w pełni istniejących ram? Odpowiedzi musimy szukać wspólnie. Nie macie wrażenia, że w tym roku więcej słyszymy o idei rad, procedurach, samych wyborach? Czy to nie są pozytywne objawy czegoś, co budzi się w naszym mieście?