Drodzy Gdańszczanie,

Miło mi przedstawić założenia do budżetu na rok 2016 r. które stanowią podstawę do tworzenia jego szczegółowej postaci. To będzie inny budżet niż dotychczasowe projekty budżetu składane Radzie Miasta. Założenia przedstawia prezentacja umieszczona na końcu. Aby jednak treść tej prezentacji była bardziej zrozumiała, kilka rzeczy chciałbym dopowiedzieć.

Prezentacja pokazuje ogólne założenia, przewidywania ekonomiczne na przyszły rok. Slajd nr 3 pokazuje ciekawe tendencje, na których możemy budować nasze założenia. Przyjęte na slajdzie nr 2 wskaźniki pokrywają się z tym co na przyszły rok przewiduje Rząd RP.

Dochody Gdańska rosną, ale należy pamiętać, że do dochodów wlicza się pozyskane z funduszy unijnych środki. Za każdym razem każda złotówka, którą wydajemy w ramach tych projektów jest ściśle zdefiniowana co do celu wydatków.  W latach 2010-2015 pozyskaliśmy 2,6 miliarda złotych, co w przeliczeniu na mieszkańców daje kwotę 5600 zł na każdego z nas. W przyszłym roku znacznie spadną przychody z tego tytułu oraz wpływy z VAT, odliczanego od inwestycji. Pod tym względem przyszły rok będzie inny. Nie będzie jeszcze wpływów z dotacji unijnych, ale trwać będą wytężone prace nad pozyskaniem kolejnych środków. Będziemy musieli wydać spore kwoty na ekspertyzy, opracowania i wytężyć wysiłki w celu przygotowania projektów, tak aby skutecznie można było pozyskać te środki, które są możliwe.

Również po stronie wydatków widać wyraźnie kosztochłonne zmiany w edukacji ale i spadek po stronie wydatków na nowe inwestycje.

Przez cały czas pilnie spłacamy zadłużenie, związane z wykonanymi inwestycjami infrastrukturalnymi.

Poniżej wyjaśnienie kilku pojęć z prezentacji, aby łatwiej było ją czytać:

CIT – to podatek dochodowy od osób prawnych, który płacą firmy na terenie Gdańska,  udział Miasta w tym podatku wynosi 8,11%  i wpływy z tego podatku stanowią 2,88% w dochodach Gdańska.

PIT – to podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli ten płacony przez każdego z nas. To główne źródło dochodów Miasta. W 2016r. 48,04% płaconego przez was podatku dochodowego wpłynie do kasy waszego miasta, w którym mieszkacie, pracujecie, żyjcie.  Aż 29,48% przychodów budżetu, stanowią wpływu z tego podatku.

Deficyt budżetowy  – to ujemna różnica między dochodami a wydatkami. W okresie ogromnych inwestycji i nadrabiania zaległości rozwojowych, oczywiście deficyt musi występować, ale utrzymywany jest stale pod ścisłą kontrolą.

Co to są wydatki bieżące?

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

– dotacje na zadania bieżące,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych,

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

– na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Co to są wydatki majątkowe?

–    inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

–  zakup i objęcie akcji i udziałów,

–  wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Co to są subwencje?

– świadczenie państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o charakterze bezzwrotnym.

A czym się różnią od dotacji?

Dotacje, to pieniądze w budżecie, która podlegają szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

 

Co to są zadania własne?

Zadania określone dla jednostki samorządu terytorialnego, jako własne,  w ustawach ustrojowych lub ustawach szczególnych.

 

A zadania zlecone?

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego.

 

Wpływy z mienia komunalnego:

–  dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, np.: sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie, użytkowanie wieczyste.

Poniżej sama prezentacja założeń, o której wspomniałem na początku: