Godziny dzielą nas od rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. Edukacja, jej nieustający rozwój i dialog ze wszystkimi partnerami tego procesu to szczególne punkty na mapie moich zainteresowań. Podkreślam to jako prezydent miasta w kontakcie ze wszystkimi, którym leży na sercu rozwój Gdańska. Nie ma nic ważniejszego niż solidna wiedza połączona z praktyką, wtórują mi przedsiębiorcy, którzy szukają kadr i upatrują w Gdańsku, „Bursztynowej Krainie Przedsiębiorczych Ludzi”, miejsca do lokalizacji dla nowych firm.

W tym roku miejska inauguracja roku szkolnego odbędzie się w Gimnazjum nr 12 www.gim12gdansk.pl noszącym w spadku po Szkole Podstawowej nr 64 i Polonii we Francji imię Marii Skłodowskiej-Curie. Nie wypada nie przywołać słów tej wielkiej uczonej, jedynej kobiety, która otrzymała Nagrodę Nobla dwukrotnie i jedynej uczonej w historii uhonorowanej nią w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę” wołała uczona wskazując właściwy kierunek rozwoju osobistego i zawodowego. Rozpoznać swoje predyspozycje, rozpalić w sobie ciekawość świata, być nastawionym na wyzwania świata za 5, 10, 15 lat, to wizja stojąca przed każdym kto chce stawiać kroki na szczeblach rozwoju. Filarami tego procesu są w równej mierze rodzice i nauczyciele oraz społeczność lokalna jaką współtworzymy. Rodzice świadomi potrzeb rynku pracy i wyzwań codzienności artykułują w tym względzie wiele oczekiwań wobec systemu edukacji. Staramy się je spełniać i dokonywać niezbędnych, możliwych z poziomu gminy, zmian.

Gdańscy nauczyciele, rodzice i przede wszystkim uczniowie otrzymują w tym roku szkolnym pełny dostęp do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej www.edu.gdansk.pl. To ogromne, jedyne w Polsce w takiej skali narzędzie pozwala współdziałać ze sobą na trzech podstawowych poziomach: zarządzania edukacją, komunikacji z rodzicami i budowania nowoczesnych zajęć w oparciu o bazę multimedialną. W jakiej skali wykorzystamy to narzędzie do podnoszenia jakości edukacji? To zależy od liderów szkoły, którymi niewątpliwie są dyrektorzy szkół i nauczyciele. Zależy także od artykułowanych postulatów rodziców i uczniów. Proszę was wszystkich wykorzystajcie maksymalnie to narzędzie. Niech nasze doświadczenia posłużą rozbudowie tego systemu w latach kolejnych, jak i w budowie Metropolitalnej Platformy Edukacyjnej, która pozwoli sieciować nas we współpracy dla dobra i rozwoju całego regionu.

Pisząc to przyglądam się liczbom dotyczącym gdańskiej edukacji. W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Miasto Gdańsk będzie organem prowadzącym dla 254 placówek oświatowych, które zorganizowane są w 179 jednostkach organizacyjnych. Według prognoz „dźwięk dzwonka” usłyszy 56 517 uczniów w szkołach publicznych i 22 060 w szkołach niepublicznych. Pierwszy raz próg szkoły jako uczniowie przekroczy w szkołach podstawowych 3 547 młodych gdańszczan, w tym 1 022 sześciolatków. W publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz punktach przedszkolnych będzie łącznie 11 383 przedszkolaków. Razem z uczniami rok szkolny rozpoczyna 6 083 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Wśród nich 54% – dyplomowanych, 27% – mianowanych, 17% – kontraktowych, 2% – stażystów. Na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na rok 2013 zaplanowano na kwotę 676 624 199 zł. Z tej sumy 411 204 867 zł to subwencja oświatowa z budżetu państwa, a środki miasta to 265 419 332 zł. W 2012 r. średni koszt na 1 ucznia (bez remontów) wynosił w: przedszkolu 7 952 zł, szkole podstawowej 9 943 zł, gimnazjum 9 891 zł, liceum 7 884 zł, szkole zawodowej 8 486 zł.

W latach 2006-2013 oddaliśmy do użytku 46 boisk ze sztuczną nawierzchnią, a w ramach programu „Radosna szkoła” zrealizowaliśmy 17 placów zabaw i wyposażyliśmy w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw 64 szkoły. W roku szkolnym. 2013/2014 planujemy wybudowanie 6 nowych przyszkolnych placów zabaw. Tegoroczny plan remontów i modernizacji zakłada 7 mln zł na remonty i ponad 14,5 mln zł na modernizacje.

Nadal będziemy realizowali ważne programy edukacyjne i społeczne, pozwólcie, że podkreślę dziś tylko kilka: „Pomorskie – dobry kurs na edukację”, „6 – 10 – 14 dla zdrowia”, „Program Edukacji Morskiej”, „Zdrowa kanapka w szkole” i „Od szkoły otwartej do szkoły lidera wspólnoty lokalnej”. Z uwagą obserwuje szczególnie te dwa ostatnie, unikatowe w skali kraju projekty. Wspólne działania służb z obszaru polityki społecznej przynoszą fascynujące rezultaty.

Chciałbym zakończyć słowami przywoływanej już noblistki, która tak opisywała studiowanie fizyki na Sorbonie: „Wszystko, co widziałam nowego i czego się uczyłam, zachwycało mnie. Było to jakby objawienie nowego świata, świata wiedzy, do którego nareszcie otwarto mi wolny dostęp”. Niech nasze wspólne działania będą otwieraniem drzwi do wiedzy. Gdańska Platforma Edukacyjna zaprasza nas wszystkich do nowych – zdaje się nieograniczonych – możliwości. Zróbmy z niej dobry użytek.

Proszę was także dzielcie się ze mną doświadczeniami wdrażanych interaktywnych aplikacji. Chętnie podejmę o tym dialog, od dawna wykorzystuję podobne rozwiązania komunikując się za pośrednictwem profilu społecznościowego www.facebook.com/Pawel.Adamowicz. Zapraszam do dialogu na temat wyzwań edukacyjnych, które czekają przed nami w perspektywie nowej strategii Miasta.

Wszystkim przedszkolakom, uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom administracyjnym placówek edukacyjnych życzę dobrego, bezpiecznego i efektywnego roku szkolnego!

Poniżej przedstawiamy Państwu prezentację zawierającą dane statystyczne dotyczące edukacji w Gdańsku w latach 2003-2012: