Budowa nowych dróg oraz utrzymanie istniejących to jedna z najpoważniejszych pozycji w budżecie miasta. Nadrabiamy w ten sposób kilkudziesięcioletnie zaległości. Każda inwestycja wymaga długotrwałych prac przygotowawczych, projektowych oraz setek uzgodnień. Proces ten wymaga koordynacji prac wielu instytucji oraz osób. Zanim koparka zacznie wybierać pierwsze łyżki ziemi powstaną setki kilogramów dokumentacji, bez których nie można zacząć prac i przetargów. Etap przygotowania inwestycji pozornie wydaje się być mało produktywnym, bez niego jednak inwestycje nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. 

 
inwestycje drogowe
 
Dlatego dla nas, osób pracujących w Urzędzie Miasta, tak ważny jest moment podpisania umowy z wykonawcą, ponieważ wiemy jak wiele pracy trzeba wykonać przed i jak długotrwałe, żmudne procedury trzeba przejść, zanim to nastąpi.
 
Dzisiaj w samo południe, podpiszę umowę z wykonawcą ostatniej części trasy W-Z, która kiedyś finansowana była z budżetu wojewody a od 1999 roku stała się drogą miejską. To trzeci, końcowy etap „Wuzetki”.  Oczywiście inwestycja ta, nie byłaby możliwa do zrealizowania bez dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. 
 
W ten sposób zakończone zostaną prace, rozpoczęte 40 lat temu (projekt opracowano na początku lat siedemdziesiątych, budowa pierwszego odcinka ruszyła w 1980 r.) nad bezkolizyjnym połączeniem centrum Gdańska z Obwodnicą Trójmiasta. Wuzetka stanie się też główną trasą dojazdową z lotniska do centrum Gdańska do czasu rozbudowy ul. Słowackiego. 
 
W ramach projektu, w Gdańsku, powstanie największy węzeł drogowy na północ od Warszawy. 
Odcinek, za który odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wiąże się z przebudową prawie 4 km obwodnicy, stworzeniem trzeciego pasa ruchu w obrębie węzła, budową 10 wiaduktów, kładki dla pieszych oraz ścieżki rowerowej, łącznie 13 obiektów mostowych.
 
W odcinku budowanym przez Miasto Gdańsk, na pozornie niewielkim odcinku 2250 metrów w rzeczywistości powstanie ponad 8 km jezdni i połączeń drogowych. Na dokończenie samej Wuzetki składać się więc będzie:
 • budowa dwujezdniowej trasy zasadniczej (W-Z) długości 2,25 km,
 • budowa węzła z północną jezdnią Trasy W-Z w rejonie ul. Gronostajowej, 
 • budowa węzła na skrzyżowaniu z ul. Nową Myśliwską, 
 • budowa skrzyżowania z wyspą centralną na skrzyżowaniu z ul. Otomińską, 
 • budowa ul. Kartuskiej Północnej na długości 1,04 km, 
 • budowa ul. Nowej Myśliwskiej na długości 0,25 km,
 • budowa 3 skrzyżowań w formie ronda, 
 • przebudowa ulic bocznych na łącznej długości 2,08 km, 
 • budowa 3 obiektów mostowych w tym dwa w ciągu i jeden nad Trasą W-Z, 
 • budowa ścieżek rowerowych na długości 3,14 km,
 • oraz budowa całej infrastruktury dodatkowej, tj. urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery ochronne, oświetlenie), urządzeń ochrony środowiska – przejść dla zwierząt (pod Trasą W-Z i pod ul. Kartuską), kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych na długości 4,06 km, jak i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą.
 
Budowa dróg to najbardziej kosztowna spośród wszystkich rodzajów inwestycji miejskich. Dokończenie niespełna 2,5-kilometrowego odcinka Trasy W-Z i połączenie go z obwodnicą kosztuje ok. 370 milionów złotych, czyli jedną piątą tegorocznych wpływów do budżetu miasta.
 
Ale budowa Trasy W-Z to nie wszystko. W latach 2010-2014 na inwestycje drogowe przeznaczone zostanie 3 miliardy 210 milionów złotych!!!   Zakres tych inwestycji nie byłby tak duży gdyby nie skuteczne ubieganie się o dotacje oraz środki unijne. Obecnie dostępne programy refinansują jedynie inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, stąd naszą szansą jako miasta jest sięgać po nie i realizować to, co jest w danym momencie możliwe. Taka szansa może się już nie powtórzyć.
 
Na utrzymanie i remonty istniejącej infrastruktury zaplanowano na ten rok 42 mln złotych.
 
Pomimo tak ogromnych kwot, wszyscy wiemy że potrzeby są znacznie, znacznie większe. Inwestycje i remonty muszą być jednak prowadzone tak, aby nie zachwiały budżetem miasta oraz nie zadłużały go nadmiernie. W tym samym czasie pozostaje do zaspokojenia ogrom potrzeb po stronie jednostek oświatowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, pomocy społecznej, potrzeba również ogromnych nakładów na budownictwo i remonty substancji komunalnej. To codzienne dylematy z którymi władze miasta musi się zmagać. Pula dochodów miasta jest ograniczona i podejmowanie wyborów, które spośród ważnych rzeczy jest ważniejsze wymaga ciągłej i dyskusji i podejmowania trudnych decyzji.
 
Kilka najważniejszych inwestycji, nad którymi pracujemy od lat i które zostaną zrealizowane w najbliższych latach częściowo dzięki Funduszom EU oraz finansowaniu z budżetu Miasta Gdańska to:
 
Trasa Sucharskiego – długość 8 km 286 m (planowany koszt 660 mln zł brutto) która połączy Obwodnicę Południową, ul. Elbląską, Most wantowy im. Jana Pawła II, Węzeł Wosia Budzysza, Węzeł Ku Ujściu i Terminal Promowy Westerplatte.
Budowa trasy podzielona będzie na 3 zadania, realizowane w latach 2011-2014
 
Trasa Słowackiego – długość 10 km 385 m (planowany koszt 1 290 mln zł brutto).  
Budowa podzielona na 4 zadania i połączy lotnisko, Al. Rzeczypospolitej, Al. Gen. J. Hallera, ul. Marynarki Polskiej aż do Węzła Ku Ujściu. W skład tego projektu wchodzi również planowana budowa ponad kilometrowego tunelu pod Martwą Wisłą oraz wiele innych obiektów inżynieryjnych. 
 
Trwają też pracę nad projektem TRISTAR, którego wdrożenie powinno upłynnić ruch kołowy w całym Trójmieście. (Szacunkowy koszt inwestycji: 170,8 mln zł. w tym na terenie Gdańska 94,2 mln zł.) W przedsięwzięcie zaangażowane są też Gdynia i Sopot. Oczywiście ubiegać się będziemy w konkursie o środki unijne na współfinansowanie tego systemu.
 
Na etapie planowania i koncepcji jest przebudowa Węzła Śródmieście.
 
Trwa realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM). Aktualnie realizowany jest jego III etap. W skład tego projektu wchodzi budowa nowych linii tramwajowych, przebudowa istniejących, przebudowa istniejących torowisk, przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej, budowa przystanków, podjazdów dla osób niepełnosprawnych.  Szacowany koszt projektu to 697 mln zł. 
 
Realizowany obecnie III etap GPKM to 16 zadań inwestycyjnych, takich jak:
 • budowa linii tramwajowej „Chełm-Nowa Łódzka” na trasie: od Al. Sikorskiego, wzdłuż ulic Witosa, Nowej Łódzkiej do węzła integracyjnego za skrzyżowaniem z ul. Świętokrzyską 
 • przebudowę ulicy Witosa na długości 0,6 km (1 jezdnia z 2 pasami ruchu i poszerzeniami przy skrzyżowaniach)
 • budowa węzła integracyjnego „Nowa Łódzka” z pętlą tramwajową, drogami dojazdowymi, dojściami dla pieszych peronem autobusowo – tramwajowym w celu połączenia komunikacji autobusowej z tramwajową. Na węźle wybudowany zostanie parking dla rowerów na ok. 250 miejsc oraz dwa parkingi dla samochodów ok. 180 miejsc. 
 • Budowa ulicy Nowej Łódzkiej (o długości 1,9 km, 2 jezdnie z 2 pasami ruchu)
 • Przebudowa torowisk tramwajowych zlokalizowanych w ulicach: Kliniczna, Al. Rzeczypospolitej i Al. Hallera, Krasickiego, Rybołowców, Strajku Dokerów, Wolności, Pomorska, Al. Wojska Polskiego, Al. Grunwaldzka, Nowe Ogrody, Kartuska o łącznej długości ok. 26,0 km pojedynczego toru wraz z przebudową sieci i kabli trakcyjnych.
 • Z uwagi na rodzaj torowisk w ulicach Nowe Ogrody, Rybołowców, Strajku Dokerów, Wolności (torowiska wtopione w nawierzchnię jezdni) będą przebudowane również te ulice!
 • We Wrzeszczu, z uwagi na zmianę lokalizacji przystanków tramwajowych (przesunięcie ich za skrzyżowanie z ul. Dmowskiego w stronę Oliwy) przebudowany zostanie odcinek jezdni Al. Grunwaldzkiej od ul. Dmowskiego do ul. Konopnickiej.
Jak widać, przez najbliższe lata w Gdańsku będzie realizowanych wiele inwestycji. Potrzebna nam wszystkim będzie cierpliwość ale czas mija szybko i już za kilka lat komunikacja wewnątrz i po obrzeżach miasta Gdańska będzie wyglądała zupełnie inaczej. Ogromna praca projektowa, przygotowawcza oraz przetargowa już za nami. Przed nami jeszcze wiele wysiłków ale wyraźna poprawa warunków komunikacji w mieście Gdańsku czeka nas w nie tak dalekiej przyszłości.