DSC_0029Od lat, pomimo zmieniających się ekip rządzących nie możemy się doczekać, aby na szczeblu rządowym zapadły w końcu decyzje, które umożliwiłyby inwestycje w budowę mieszkań czynszowych. Nie ma obecnie źródeł finansowania ani też odpowiednich uregulowań prawnych do tego, aby powstawały nowe mieszkania czynszowe, stąd też większość miast w Polsce nie ma żadnej polityki czy wizji rozwoju w tym zakresie.

Ubolewając, że sytuacja nie ulega zmianie, sami od lat prowadzimy własny, gdański program budowy mieszkań w ramach miejskiej spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. zo.o. oraz TBS-ów. Pisałem już o tym na blogu. Gdańsk jest zresztą jednym z nielicznych miast w Polsce, które na taką skalę budują nowe mieszkania. Od 2006 roku miasto Gdańsk pozyskało 1680 mieszkań. W kolejnych latach, program budowy mieszkań komunalnych będzie kontynuowany i do 2013 roku zamierzamy pozyskać ponad 1200 lokali mieszkalnych.

Oprócz mieszkań socjalnych, mieszkań dla tych, którzy przesiedlają się w procesie powstawania nowych inwestycji miejskich (np. Słowackiego), potrzebne są mieszkania dla tych, którzy zarabiają ale nie aż tyle, żeby mieć zdolność kredytową dla banku. Miasto potrzebuje młodych i wykształconych ludzi, którzy mieszkając tutaj wzbogacają to miejsce jak również tych, którzy po prostu znajdują się w różnych sytuacjach życiowych. Mam świadomość, że musimy mieć w perspektywie wielu lat, program, który pozwoli usamodzielniać się młodym, zdolnym ludziom a jednocześnie program, w którym tworzone są mieszkania dostępne dla prawie wszystkich.

Budowanie mieszkań przez miejską spółkę GIS oraz TBS umożliwia realizowanie tych inwestycji bez zadłużania miasta. Miasto oddaje atrakcyjne grunty mieszkaniowe a spółka i TBS budują mieszkania i dalej je eksploatują.

„Gdańszczanin na swoim” to nowy projekt Miasta Gdańska skierowany do osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, a mają zbyt wysokie dochody na przyznanie mieszkania socjalnego i jednocześnie zbyt niskie, aby otrzymać mieszkanie w ramach TBS.

Dla kogo mieszkania?

Projekt nasz powstał na podstawie brytyjskiego systemu „Shared ownership” – adresowany jest do tych, których nie stać na kupno własnego mieszkania na wolnym rynku, a które będąc najemcami mieszkań w budynkach wybudowanych przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o. (GIS) będą w stanie w systemie ratalnym dokonywać wykupu mieszkań.

System ten zapewnia zwrot kosztów poniesionych przez miasto i umożliwia w ten sposób budowę kolejnych mieszkań.

Osoby zakwalifikowane do programu będą miały – w perspektywie kilku bądź kilkunastu lat – możliwość uzyskania własności lokali mieszkalnych objętych programem. Z chwilą zasiedlenia nowowybudowanych mieszkań nastąpi zwrot do zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Gdańska dotychczas zajmowanych przez te osoby lokali komunalnych.

Pierwszeństwo w zawarciu umów najmu oraz umów przedwstępnych sprzedaży w pierwszym etapie projektu, będą mieli najemcy lokali komunalnych umieszczeni na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, sporządzanych przez WGK, spełniający dodatkowo następujące kryteria:

okres oczekiwania najemcy na uzyskanie pomocy mieszkaniowej

  • z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska, z zastrzeżeniem postanowień określonych w §6 ust.4 Uchwały nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004r w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach TBS;
  • wysokość dochodu uzyskiwanego przez gospodarstwo domowe najemcy;
  • regularne wywiązywanie się najemcy z obowiązków określonych w dotychczasowej umowie najmu.

Program „Gdańszczanin na swoim” adresowany będzie także do najemców lokali w zasobach GIS Sp. z o.o.

Nabór na kolejne etapy programu będzie dostosowywany do bieżących potrzeb Gminy Miasta Gdańska, na przykład adresowany będzie do młodych małżeństw lub absolwentów wyższych uczelni, którzy wiążą swoją przyszłość z Gdańskiem.

DSC_0027Jak dokładnie wygląda mechanizm spłacania, czynszu i wykupu mieszkania?

Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu zawarta zostanie przed rozpoczęciem budowy, natomiast dotychczasowi najemcy lokali w zasobach GIS podpiszą umowę po spełnieniu wymaganych kryteriów.

Umowa najmu lokalu zawarta będzie z chwilą oddania budynku do użytkowania oraz objęcia lokalu i trwać będzie do czasu wykupu lokalu. W okresie najmu obowiązywać będą przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeku cywilnego oraz przepisy prawa miejscowego.

Czynsz w budynkach przewiduje się na poziomie obowiązującym w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Gdańska, ale nie niższym niż 10,20 zł/m² miesięcznie.

W trakcie wykonywania umowy przedwstępnej sprzedaży, w przypadku gdy na poczet ceny nabycia zostanie wpłacona w pierwszym roku od zawarcia umowy najmu kwota stanowiąca odpowiednią równowartość procentową ceny nabycia, nastąpi obniżenie wysokości stawki bazowej czynszu najmu zgodnie z poniższymi zasadami.

Wysokość jednorazowej spłaty Obniżka czynszu
20% 10%
50% 15%
70% 20%

Na jakich warunkach miasto sprzedawać będzie mieszkania?

Od momentu podpisania umowy najmu lokalu, przyszły nabywca lokalu zobowiązany będzie do wpłaty ceny lokalu w miesięcznych ratach, powiększonych o wskaźnik indeksacji w wysokości 2%.

Cena sprzedaży zostanie rozłożona maksymalnie na 360 rat miesięcznych.

Ilość rat zostanie ustalona w umowie przedwstępnej według deklaracji nabywcy.

5% ceny lokalu określonej w umowie przedwstępnej stanowić będzie zadatek.

Przeniesienie własności nastąpi po spłacie całości ceny lokalu. W trakcie trwania umowy ilość rat będzie mogła ulec zmianie na wniosek najemcy.

Jak będziemy realizować inwestycje?

Realizacja inwestycji zostanie podzielona na 5 etapów obejmujących lata 2011-2018. Efektem projektu będzie wybudowanie 116 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej ok. 5700 m². Rozpoczęcie I etapu inwestycji (faza przygotowawcza) planowane jest w IV kwartale 2010 r.

Prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu wyniesie ok. 22 mln zł.

W ramach realizacji projektu przewiduje się wybudowanie:

  • 18 lokali jednopokojowych,
  • 38 lokali dwupokojowych oraz
  • 60 lokali trzypokojowych.

Struktura lokali mieszkalnych po weryfikacji wniosków, będzie dostosowywana do oczekiwanych potrzeb.

Pierwszych 20 mieszkań – w ramach projektu „Gdańszczanin na swoim” – powstanie przy ul. Madalińskiego.