Rzadko się zdarza żeby udało się zorganizować spotkanie na którym debatuje tyle różnorodnych środowisk. Przedstawiciele uczelni, samorządy zawodowe, przedsiębiorcy, samorządowcy- świat nauki, biznesu i samorządu. Powodem dzisiejszej debaty była rozmowa i dalsza praca nad przygotowaniem Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot do roku 2030. Zespół roboczy przygotował wstępny projekt takiego dokumentu. W trakcie pracy ekspertów wyłoniły się 3 scenariusze rozwoju metropolii. Tylko współpraca, koordynacja działań i wspólne podnoszenie jakości życia mieszkańców doprowadzi nas do sukcesu- dobrze, że już kilka lat temu mimo licznych przeciwności rozpoczęliśmy pracę nad budową wspólnej Metropolii.

Scenariusz A: progresywny lub wielki skok
Założeniem scenariusza jest kumulacja najbardziej korzystnych warunków zewnętrznych, wzmocniona przez umiejętne, pełne wykorzystanie wszystkich atutów metropolii oraz eliminację słabych stron, co pozwala uniknąć zagrożeń rozwojowych i uczynić z OM znaczącą w skali Europy metropolię, konkurującą z powodzeniem z Lyonem, Turynem, Helsinkami, Manchesterem czy Hamburgiem.

– Skumulowane i zintensyfikowane wysiłki wszystkich interesariuszy przyczyniają się do wzrostu efektywności edukacji na każdym z poziomów, badań, innowacyjności i kreatywności, co przekłada się na dynamiczny wzrost nowych, dobrze płatnych, trwałych miejsc pracy.
– Wspólne działania wszystkich podmiotów intensyfikują napływ globalnego kapitału finansowego i intelektualnego nie tylko do rdzenia, ale także strefy suburbanizacji i zewnętrznej, czyniąc z OM jedno z najważniejszych centrów gospodarczych Europy Środkowej.
– Koordynacja podmiotów sektora transportu i logistyki powoduje dynamiczny wzrost znaczenia multimodalnego węzła transportowego, podnosząc jago rangę do największego węzła nad Bałtykiem.
– Integracja oraz racjonalizacja sytemu komunikacji zbiorowej wewnątrz metropolii intensyfikuje harmonijny i funkcjonalny rozwój całego obszaru metropolitalnego i wykorzystanie jego zróżnicowanych walorów.
– Jakość życia wszystkich mieszkańców, wynikająca z wysokiej jakości środowiska oraz kapitału kulturowego czyni z OM najbardziej atrakcyjnych osiedleńczo obszar w Polsce i nad Bałtykiem.

 

Scenariusz B: stagnacyjny lub drepcząc w miejscu
Scenariusz bazuje na zachowaniu obecnych, umiarkowanych trendów i tendencji rozwoju, przy ograniczonej współpracy i koordynacji działań prorozwojowych. Obecne funkcje i znaczenie OM zostają zachowane, przy czym jedynie część zagrożeń udaje się ominąć, część szans wykorzystać. Rozwój OM pozwala konkurować z Kaliningradem, Szczecinem, Rostokiem, Warną, Livorno czy Newcastle.

– Rozwój metropolii opiera się na umiarkowanie zaawansowanych technologicznie sektorach, bazujących na umiarkowanie wykształconej kadrze i skoncentrowanych przede wszystkim w rdzeniu.
– Postępujące negatywne trendy demograficzne, w tym emigracja młodych i wykształconych mieszkańców, powodują brak odpowiedniej kardy i ograniczenie napływu nowych inwestycji.
– Nieskoordynowane działania interesariuszy ograniczają dalszy rozwój węzła transportowego, zaś mało efektywny system transportu zbiorowego powoduje peryferyzację części strefy suburbanizacyjnej i zewnętrznej.
– Walory przyrodnicze i kulturowe nadal stanowią o relatywnie wysokiej jakości życia mieszkańców, choć oferta kulturalna, edukacyjna i zdrowotna plasują OM w dolnych częściach rankingu polskich metropolii.

 

Scenariusz C: regresywny lub krok w tył
Wewnętrzna konkurencja i partykularne interesy interesariuszy uniemożliwiają praktycznie koordynację działań metropolitalnych, w wyniku czego OM nie wykorzystuje możliwych szans, przy jednoczesnym spełnieniu się zagrożeń zewnętrznych, pogłębiając wewnętrzne słabości metropolii. Współwystępujące interesariusze koncentrują się wyłącznie na ograniczonych granicami administracyjnymi procesach, co powoduje dezintegrację i degradację rangi do poziomu Lipawy, Ystad, Lubeki, Kingston upon Hull czy Durres.

– Brak skoordynowanych działań i wewnętrzne spory powodują znaczącą peryferyzację całego Obszaru Metropolitalnego, wyraźny odpływ inwestorów i spadek miejsc pracy, czego efektem jest postępująca pauperyzacja mieszkańców i upadek wielu lokalnych firm. Gospodarka Obszaru Metropolitalnego bazuje na obsłudze ruchu turystycznego, niezaawansowanej produkcji oraz usługach publicznych.
– Wynikające z regresu gospodarczego negatywne trendy demograficzne ulegają przyspieszaniu; masowa migracja osób w wieku produkcyjnym i powstrzymanie imigracji skutkuje gwałtownym, skokowym kurczeniem się Obszaru Metropolitalnego, w tym przede wszystkim rdzenia i innych miast.
– Nasilająca się, bezwzględna konkurencja podmiotów transportowych i logistyki powoduje dumpingową wojnę cenową, a następnie upadek przedsiębiorstw, obniżając przez to wyraźnie potencjał transportowy OM i przejęcie rynku przez inne porty.
– Zadeklarowana rywalizacja podmiotów realizujących usług publicznych, w tym kulturowe, edukacji, zdrowia, połączone ze spadkiem siły nabywczej mieszkańców, wyraźnie obniża jakość życia, przyczyniając się do dalszego wzrostu emigracji.
– Nasilają się konflikty przestrzenno-funkcjonalne w rdzeniu oraz w pozostałych strefach OM, wzmacniane przez pogarszającą się sytuacją środowiskową oraz dezintegrację komunikacji zbiorowej powodują praktyczną blokadę napływu inwestycji oraz silną polaryzację wewnętrzną OM.

Wiele decyzji przed nami i drobnych i dużych działań, które wpłyną na to, czy nasza ścieżka rozwoju potoczy się scenariuszem A, B lub C.