boiska_fotoZ czym kojarzą się nam spółdzielnie? Skojarzanie mamy różne. Jedni kojarzą spółdzielnię ze swoją spółdzielnią mieszkaniową, inni z nieistniejącymi już podmiotami typu spółdzielnia kółek rolniczych, jeszcze inni wiedzą, że ta formuła prowadzenia działalności wciąż funkcjonuje i radzi sobie w warunkach gospodarki rynkowej. Być może wielu z nas wie, że kolebką ruchu spółdzielczego, pod koniec XIX w. była Anglia i tam powstała jedna z pierwszych na świecie spółdzielni. Dla pionierów tego rozwiązania, gospodarka spółdzielcza jawiła się alternatywą dla kapitalizmu. Cechą charakterystyczną jest organizowanie się spółdzielców w celu prowadzenia różnego typu działalności.

Dziś podpisaliśmy list intencyjny w sprawie powołania takiej spółdzielni na terenie Gdańska. Czym różni się od innych spółdzielni? Tym, że jest spółdzielnią socjalną, w której zatrudnienie znajdą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, m. in. niepełnosprawne, bezdomne, w tym matki samotnie wychowujące dzieci oraz długotrwale bezrobotne.

Przed nami niezwykła na skalę Pomorza inicjatywa. Mam nadzieję, że z takich inicjatyw będzie słynął w przyszłości Gdańsk. Gdańska Spółdzielnia Socjalna powstanie jako jeden z dwóch etapów realizacji innowacyjnego projektu, którego celem jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Drugim, nie mniej istotnym będzie uruchomienie „Osiedla Sitowie”. Osiedle będzie stanowiło sieć wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych i bezdomnych, w tym matek z małoletnimi dziećmi, na potrzeby której Miasto Gdańsk przekaże domy.

Osiedle w założeniu ma stanowić etap, na którym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą wdrażały się w pracę w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, z tym że pracować będą w ramach elastycznych form zatrudnienia.

Celem spółdzielni jest aktywizacja osób oraz ich usamodzielnianie zarówno w życiu prywatnym jak i społecznym. Spółdzielnia będzie świadczyć pomoc psychologiczną, prawną oraz prowadzić doradztwo zawodowe oraz szkolenia.

Pomysł takiego rozwiązana powstał w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz w organizacjach pozarządowych działających w Gdańsku i jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie społeczne dotyczące stworzenia warunków do pracy zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Członkami-założycielami Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej są Miasto Gdańsk oraz 7 organizacji pozarządowych:

Fundacja „Sprawni inaczej”,

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot,

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”,

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości,

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

Zatrudnienie w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej znajdą podopieczni organizacji pozarządowych wchodzących w jej skład, którzy przechodzą obecnie pod okiem specjalistów trening pracy, m. in. w ramach warsztatów terapii zajęciowej, klubu integracji społecznej oraz realizowanego przez gdański MOPS projektu „Systematycznie do celu”. W tworzonej spółdzielni socjalnej zatrudnienie znajdą także podopieczni powstającego „Osiedla Sitowie”.

Spółdzielnia pozyskiwać będzie środki, przez usługi przez siebie świadczone takie jak: prace porządkowe, prace remontowe, usługi opiekuńcze, kurierskie, kateringowe i poligraficzne. Spółdzielnia będzie pozyskiwać zlecenia m. in. w oparciu o klauzule społeczne, w ramach których instytucja zamawiająca daną usługę może wskazać, że ma być ona wykonywana przez konkretne grupy osób, np. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ostatecznie naszym zamierzeniem jest doprowadzenia do sytuacji, kiedy osoby zatrudnione w spółdzielni będą mogły stać się jej członkami lub założyć własną spółdzielnię socjalną.

Spółdzielnia będzie również rodzajem inkubatora dla kolejnych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Następne spółdzielnie będą mogły być zakładane zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez osoby fizyczne. Gdańska Spółdzielnia Socjalna zapewni im pomoc prawną i organizacyjną.

Spółdzielnia socjalna jest jedną z form, w jakiej może być prowadzone przedsiębiorstwo społeczne. Obok świadczenia pracy, spółdzielnia będzie podejmowała działania służące odbudowie, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz w miejscu zamieszkania i pracy, a także zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

To alternatywny i według mnie znacznie bardziej efektywny sposób dla dotychczasowego modelu opieki społecznej. Z ogromną radością wspieram ten projekt, jednocześnie polecam w przyszłości Waszej pamięci GSS, z której usług będziecie mogli korzystać, być może przyczyniając się w ten sposób do zmniejszania zjawiska wykluczenia społecznego w Gdańsku. W przyszłości mam nadzieję, że ten pomysł pomoże wielu gdańszczanom, którzy gorzej radzą sobie w obecnych, bardzo konkurencyjnych warunkach gospodarczych. Sam zobowiązałem się do akwizycji usług spółdzielni wśród przedsiębiorców, gdyż od sukcesu komercyjnego zależy potem jej byt.

Wiem, wiem… Ktoś powie zaraz, że to przedwyborcze obietnice ale uprzedzę ewentualne komentarze informacją, że prace nad tym projektem trwały od wielu miesięcy. Obecny etap listu intencyjnego, przybliża chwilę rejestracji spółdzielni w KRS a sama Gdańska Spółdzielnia Socjalna powinna zacząć działalność na początku przyszłego roku.