Szanowny Panie Przewodniczący,

Szanowni Państwo Radni

To już moje trzynaste wystąpienie absolutoryjne przed Wysoką Radą.

Trzynastka uznawana jest powszechnie za liczbę magiczną, pechową.
Nic więc dziwnego, że zazwyczaj wzbudza poważny niepokój.
Ale nie wszędzie. Na przykład chińczycy uznają trzynastkę za najszczęśliwszą z liczb. I tego się trzymajmy. Zważywszy, że nasze rezultaty ekonomiczne ostatnich lat różnią się w sposób zasadniczy od budowanej przez chińczyków autostrady.

Jestem pewien, że na podstawie wyników osiągniętych w roku 2010 przekonam Państwa, iż realizacja budżetu nie przyniosła mieszkańcom naszego miasta pecha. Wręcz przeciwnie. Miniony rok zakończył się mniejszym o 188 milionów złotych deficytem. I to nie z powodu mniejszego zaangażowania w inwestycje, ale z tytułu większych wpływów do kasy miejskiej.

Polski system finansowy i gospodarka pozostawały w 2010 roku mało wrażliwe na problemy finansowe niektórych krajów Unii Europejskiej.
PKB w UE po recesji zwiększył się tylko o 1,8% natomiast wg szacunków Głównego Urzędu Statystycznego realny wzrost PKB w Polsce wyniósł 3,8%.

Źródłem wzrostu gospodarczego była przede wszystkim konsumpcja indywidualna dzięki zwiększającemu się zatrudnieniu i rosnącym dochodom
z pracy. Średnioroczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,6% wobec zakładanego 2%.

Sytuacja gospodarcza Gdańska była lepsza w porównaniu z osiągniętymi w skali makro wskaźnikami. Stopa bezrobocia na koniec roku wyniosła 5,4%
i była niższa od krajowej o prawie 7%. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy to efekt ożywienia aktywności gospodarczej, zwłaszcza dzięki inwestycjom infrastrukturalnym realizowanym nie tylko przez Miasto
ale również spółki z udziałem Miasta. Spółki komunalne, w których Miasto posiada co najmniej 50% udziału zainwestowały w infrastrukturę techniczną 615 mln zł.

sesja1

Przedstawię Państwu efekty inwestycyjne:

 • Spółki TBS – oddano do zasiedlenia 180 mieszkań,
 • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. – zakończono etap I Gdańskiego Projektu Wodociągowo-Kanalizacyjnego,
 • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. – budowa sortowni, kompostowni i nowych kwater do składowania odpadów na terenie Szadółek,
 • Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – trwa modernizacja zajezdni tramwajowej, zakup taboru tramwajowego oraz modernizacja taboru autobusowego.

Szanowni Państwo,

w 2010 roku wykonano dochody w wysokości 2.028 mln zł, tj. o 18,5% więcej niż w 2009 roku i 2% więcej niż założono w planie.

Wyższe wpływy to kwota 40 mln zł, z tytułu:

 • podatków lokalnych – 11,2 mln zł,
 • udziału w podatkach – 16,8 mln zł, (m.in. PIT , CIT)
 • dochody z mienia komunalnego – 16 mln zł,
 • pozostałe dochody – 17 mln zł, (m.in. zwrot Vat z Urzędu Skarbowego)

Nie wykonano natomiast wpływów z dotacji z budżetu Państwa w związku
ze zwrotem części odzyskanego VAT-u od budowanego stadionu PGE Arena
do Ministerstwa Sportu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.165 mln zł, tj. 93,5% planu rocznego.

sesja2

Na sferę bieżącą nie wydatkowano 33,5 mln zł, m. in.:

 • obsługa długu – 6 mln zł (nie zaciągnięto kredytu w wysokości 70 mln zł)
 • administracja – 5,2 mln zł (zakup materiałów, ekspertyzy, podróże służbowe, szkolenia pracowników, utrzymanie Urzędu),
 • oświata i wychowanie – 7,2 mln zł (m.in. dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, podróże służbowe, zakup usług)
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1,4 mln zł,
 • kultura fizyczna i sport – 3,6 mln zł (niewykorzystanie środków na funkcjonowanie Hali na granicy Gdańska i Sopotu)
 • transport – 1,4 mln zł (utrzymanie komunikacji miejskiej)

Na wydatki majątkowe nie wydatkowano 115 mln zł.

Najważniejsze powody braku zaangażowania finansowego na zadaniach inwestycyjnych:

 • zwrot podatku VAT od inwestycji skutkujący zmniejszeniem nakładów – 50,2 mln zł (PGE Arena, Hala Widowiskowo-Sportowa, Inkubator Przedsiębiorczości, GPKM III A)
 • oszczędności poprzetargowe – 5,3 mln zł,
 • względy proceduralne – 21,0 mln zł (wydłużony proces aplikowania o środki z Unii Europejskiej, protesty mieszkańców, wykupy gruntów)
 • przesunięcie terminu płatności i harmonogramu realizacji na 2011 rok– 22,6 mln zł.

Mimo to, dla wszystkich zadań odtworzono środki w budżecie 2011r., zapewniając finansowanie zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem płatności.
W minionym roku poniesiono znaczące nakłady na remonty gminnych obiektów infrastrukturalnych – 85 mln zł:

 • oświata i pomoc społeczna – 32,8 mln zł,
 • gospodarka komunalna, melioracje, drogi – 24,6 mln zł,
 • gospodarka mieszkaniowa – 14,2 mln zł,
 • obiekty sportowe i kultury – 12,5 mln zł.

Z kasy miejskiej dofinansowano oświatę w kwocie 281 mln zł i dokonano transferu środków do budżetu Państwa „Janosikowe” w wysokości 36 mln zł.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej tylko w 53,4% finansowały koszty usług przewozowych. Miasto dopłaciło do komunikacji zbiorowej 92,1 mln zł.

sesja3

Szanowni Państwo,

lata 2007-2010 to okres wzmożonego inwestowania. Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w tym okresie wyniósł 24,3%,
a w 2010 roku prawie 26%. Poziom inwestycji w Gdańsku, w porównaniu
z miastami zrzeszonymi w Unii Metropolii jest wysoki. W rankingu miast Unii Metropolii Polskich, pod względem udziału wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem, zajmujemy 3. miejsce ex equo z Wrocławiem.

Wysoka Rado,
w 2010 roku zaciągnęliśmy kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym

i Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 238,5 mln zł
i wyemitowaliśmy obligacje na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
w kwocie 121,5 mln zł. Bankom spłaciliśmy 217,6 mln zł.

Koszty obsługi zadłużenia stanowiły 12,2% dochodów ogółem,
natomiast dług nominalny na koniec roku stanowił 42,1% dochodów ogółem
i wyniósł 853 mln zł.

Panie Przewodniczący,

Wysoka Rado,
oceniając wykonanie budżetu w 2010 roku należy zauważyć, że sytuacja gospodarcza w Gdańsku i w Regionie była znacząco lepsza niż w 2009 roku. Dochody Miasta per capita wzrosły o 691 zł i wyniosły 4.438 zł, natomiast wydatki per capita wzrosły o 400 zł i stanowiły 4.737 zł.

Po raz pierwszy sprawozdanie finansowe gminy miasta Gdańska było badane przez biegłego rewidenta wybranego przez Wysoką Radę.
Zgodnie z opinią przedstawiono rzetelnie wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej Miasta.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska, jak również uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska o udzielenie Prezydentowi absolutorium, uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dziękuję Państwu Radnym za ocenę sprawozdania i Komisji Rewizyjnej, za pozytywny wniosek o udzielenia Prezydentowi absolutorium za rok 2010. 

sesja4