Rozwiązanie problemów komunikacyjnych, najdynamiczniej rozwijającej się części Gdańska, Południa jest jednym z naszych priorytetów. Kończy się obecny okres dofinansowania unijnego i poza niewielkimi przetasowaniami środki, które mogłyby sfinansować kolejne inwestycje drogowe są na wyczerpaniu. Wszystko wskazuje jednak na to, że możemy w kolejnym okresie finansowania liczyć na pomoc unijną i chcemy być do tego dobrze przygotowani. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, informująca o stanie prac nad Strategicznym Programem Transportowym Dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Celem Programu jest zapewnienie płynnej komunikacji do i z centrum miasta oraz udrożnienie układu drogowego.

Prace nad programem trwają od 2008 r. a 18 grudnia 2008 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku i w chwili obecnej Urząd Miejski z Biurem Rozwoju Gdańska przeprowadza proces uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na sesji Rady Miasta Gdańska jeszcze w tym miesiącu.

Program oczywiście w szczególności dotyczy mieszkańców Gdańska Południe, których liczba do roku 2014 wzrośnie o 30% w porównaniu z rokiem 2008, kiedy to wynosiła 74 tys. Według naszych szacunków wyniesie 96,4 tys. mieszkańców. Jest to obszar miasta bardzo dynamicznie rozwijający się i przyciągający szereg inwestorów, zarówno deweloperów, jak i przedsiębiorców z innych branż. Realizacja programu będzie również służyć wszystkim mieszkańcom Gdańska, mieszkańcom gmin ościennych, pozwalając na rozładowanie korków i zapewniając sprawne przemieszczanie się mieszkańców pomiędzy poszczególnymi dzielnicami.

Po uchwaleniu, program trzeba będzie na bieżąco aktualizować, przynajmniej raz na dwa lata. Pierwsza aktualizacja nastąpi w roku 2012 bo dopiero wtedy będzie można zmierzyć wpływ zrealizowanych inwestycji na Gdańsk Południe, m.in. Obwodnicy Południowej, Trasy W-Z, ul. Łostowickiej, ul. Nowej Łódzkiej.

mapa

Obszar objęty programem to północna część dzielnicy Południe, w której obserwuje się największy przyrost nowych mieszkań. W skład obszaru opracowania wchodzą: Chełm, Zakoniczyn – Łostowice, Jasień – Szadółki bez fragmentu na północ od byłej linii kolejowej do Kokoszek oraz północno-zachodnia cześć jednostki Maćkowy.

Program ma być realizowane w ciągu 7 lat, czyli w latach 2014-2020 i wynika to z kolejnego okresu rozliczeniowego dofinansowania ze środków unijnych, który przypada właśnie na ten okres.

Przygotowanie już obecnie programu działań inwestycyjnych w zakresie transportu dla następnego okresu jest warunkiem racjonalizacji i przyspieszenia wstępnych, żmudnych i długotrwałych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienia przyszłych prac realizacyjnych, a także stworzy warunki do dobrego wykorzystania środków unijnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Jakie są najważniejsze założenia programu?

Strategicznymi elementami transportowymi analizowanymi w Studium będą planowane ulice główne, zbiorcze i ważniejsze lokalne o znaczeniu układowym z węzłami i skrzyżowaniami wraz z infrastrukturą dla transportu zbiorowego autobusowego i tramwajowego, a także rowerowego. Analiza nie obejmuje ulic dojazdowych i lokalnych, bezpośrednio obsługujących tereny inwestycyjne. Te ulice w większym stopniu, a nawet całkowicie powinny być finansowane przez deweloperów.

W analizach dotyczących Programu ujęto tylko optymalizację budowy układu uliczno-drogowego bez analizowania systemu transportu zbiorowego.

7

8

W ramach Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku na lata 2014-2020 zostały wybrane odcinki uliczno-drogowe do realizacji w pierwszej kolejności. Do szacunkowych wycen przyjęto dzisiejsze stawki:

  • Nowa Bulońska Północna – koszt 219 mln zł
  • Nowa Jabłoniowa – koszt 94 mln zł
  • Ciąg Nowa Małomiejska – Nowa Podmiejska – koszt 372 mln zł

Razem 685 mln zł (z torowiskami)

  • Nowa Świętokrzyska – koszt 220 mln zł
  • Nowa Warszawska – koszt 76 mln zł
  • Unruga – koszt 37 mln zł

Razem 333 mln zł

Razem około miliarda złotych. Na dziś zakładamy, że poziom dofinansowania z UE wyniesie ok. 50% ale nie znamy jeszcze szczegółów kolejnego okresu finansowania.

9

Aktualnie realizowane inwestycje:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Oczywiście Projekty ten nie może być oderwany od realiów gmin sąsiednich i w zakresie planowania inwestycji drogowych, współpracę z naszym sąsiadem gminą Pruszcz Gdański, należy uznać za modelową.

Wspólne projekty miasta Gdańsk oraz gminy Pruszcz Gdański w obszarze usprawnienia komunikacji drogowej oraz pozyskiwania na te cele środków finansowych są też najlepszym przykładem rozwijającej się współpracy metropolitalnej a także pokazują innym gminom rozważającym wstąpienie do stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, że deklaracje składane przez Gdańsk mają realne pokrycie w już prowadzonych przedsięwzięciach

Przygotowując Program przeprowadzono szereg konsultacji społecznych.

Udział społeczeństwa zapewniony był głównie w okresie od grudnia 2009 do maja 2010 r.

  • Spotkanie w dniu 16. 12. 2009 r. przedstawicieli Biura Rozwoju Gdańska (BRG) z właścicielami gruntów w rejonie ul. Myśliwskiej w sprawie koncepcji ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej Południowej, które zapoczątkowało dalsze spotkania negocjacyjne z poszczególnymi, zainteresowanymi inwestorami,
  • Wyłożenie projektu Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i stanowiskami organów opiniujących do publicznego wglądu w siedzibie BRG w dniach 03.03.2010 r. do 14.04.2010 r.
  • Dyskusja publiczna nad projektem w ramach wyłożenia j.w. przeprowadzona w siedzibie BRG dnia 08.04.2010
  • Szeroka kampania informacyjna dla mieszkańców obszaru opracowania koordynowana przez Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego, prowadzona w okresie od 01.02.2010 do 30.04.2010 r. zakończona badaniem opinii publicznej. Odrębnie potraktowano w jej ramach zasadniczy wątek Programu, adresowany do całej społeczności obszaru opracowania, ale z możliwością udziału również mieszkańców całego miasta i propozycje dla obszaru problemowego rejonu ulicy Myśliwskiej, którego adresatami byli głównie mieszkańcy tego rejonu.

a. Informacje o Programie zamieszczone w: Internecie z możliwością zadawania pytań i składania uwag, w gazetach dzielnicowych, ulotkach informacyjnych

b. Spotkanie dyrektorów i pracowników Biura Rozwoju Gdańska (BRG) oraz Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego (WPR) z liderami Gdańska Południe w siedzibie BRG w dniu 17.03.2010

c. Spotkanie mieszkańców Gdańska Południe z władzami miasta (z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska pana Andrzeja Bojanowskiego) w dniu 21.04.2010 r. na terenie dzielnicy – w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Człuchowskiej 3

d. Odpowiedzi udzielane sukcesywnie na pytania internetowe, opublikowane następnie kompleksowo na stronie internetowej (i zamieszczone w załączonym opracowaniu „Udział społeczeństwa”. Odpowiedzi na pytania mieszkańców oraz rozpatrzenie uwag i wniosków”)

e. Badanie opinii mieszkańców rejonu ul. Myśliwskiej na temat wyboru wariantów rozwiązań komunikacyjnych dla tego obszaru oraz badanie skuteczności dotarcia informacji do mieszkańców dzielnicy Południe przeprowadzone w dniach 24 i 25.04.2010 r.