Szanowny Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,

Czy to przypadek, że nasza dyskusja nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu odbywa się w dniu półfinałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej?
W żadnym przypadku. Oba te wydarzenia łączy jeden wspólny sukces – wygrana Polski i Gdańska jako organizatora Euro 2012. I to wbrew europejskiemu kryzysowi gospodarczemu.

Szczęśliwie to, co miało zasadniczy wpływ na niewykonanie budżetu w 2011 r., mamy już za sobą. Podpisaliśmy trzy, z czterech umów, na kluczowe projekty inwestycyjne. Dotacje z Unii Europejskiej już zasilają budżet bieżącego roku, a niezrealizowane w 2011 r. wydatki, za zgodą Wysokiej Rady, odtworzyliśmy.

Sytuacja na światowych rynkach finansowych w 2011 r. wywołała negatywne skutki w sferze społeczno-gospodarczej wielu krajów.
Na utrzymanie recesji w gospodarce światowej wpłynęły: spadek produkcji, zmniejszenie tempa realizacji inwestycji i wzrost bezrobocia. W większości krajów Unii wzrost gospodarczy był więc ograniczony, natomiast w Polsce przekroczył najbardziej optymistyczne prognozy i osiągnął poziom 4,3 procent PKB.

Tak dynamiczny wzrost polskiego PKB był możliwy dzięki przyspieszeniu inwestycji, przy utrzymującej się, stabilnej konsumpcji.
Głównie jednak inwestycji publicznych w infrastrukturę, w ramach przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw Europy w piłce Nożnej, oraz wykorzystaniu środków unijnych. W Gdańsku, który dostąpił zaszczytnego miana Miasta Gospodarza EURO, inwestycje infrastrukturalne były kontynuowane na niebywałą dotąd skalę.

W 2011 r. wydatki majątkowe wyniosły 901 mln i były wyższe o ponad 100 procent w porównaniu z 2009 rokiem, rozpoczynającym obecną perspektywę finansową uchwaloną przez Parlament Europejski.

Gospodarka Gdańska utrzymywała wysoki wzrost nie tylko dzięki nowym inwestycjom, ale również dzięki niższej, w stosunku do średniej krajowej (12,5 procent) stopie bezrobocia, która w 2011 r. wyniosła 5,5 procent.

Ważną rolę w gospodarce lokalnej odgrywa przemysł. Przede wszystkim Grupa Lotos i spółka Energa, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa, które tworzą dla budżetu miasta silną bazę podatkową. Wpływy budżetowe miasta per capita wyniosły 4 tysiące 555 złotych i były wyższe o 117 złotych od roku ubiegłego.

 (Pobierz całą prezentację)

Szanowni Państwo,

W 2011 roku wykonano dochody w wysokości 2081 mln zł, tj. o 53 mln więcej niż w 2010 r.

Ponad plan osiągnięto wpływy z:

 • podatku od nieruchomości – 20 mln zł
 • podatku PIT i CIT – 23,3 mln zł
 • gospodarowania mieniem – 13,4 mln zł
 • odsetki od nieterminowych wpłat na rzecz Miasta – 7,8 mln zł
 • pozostałe dochody (m. in. zwrot VAT) – 10 mln zł.

Jednakże nie uzyskano 137 mln dotacji z Unii Europejskiej, w związku z przedłużającymi się terminami podpisania umów na finansowanie czterech projektów inwestycyjnych: GPKM III A, Trasy Słowackiego, Trasy Sucharskiego i W–Z.

Wydatki natomiast wykonano w wysokości 2.543 mln zł, tj. 89,1 procent planu rocznego.

Na bieżące funkcjonowanie Miasta wydano mniej o 60 mln zł, w tym:

 • na administrację 7 mln zł,
 • na promocję miasta 3,1 mln zł,
 • poręczenia i obsługę długu 23 mln zł,
 • transport, komunikację miejską i utrzymanie dróg 4,3 mln zł,
 • nie uruchomiono rezerwy na nieprzewidziane zdarzenia 8,8 mln zł.

W minionym roku poniesiono znaczące nakłady na remonty gminnych obiektów infrastrukturalnych – 54,1 mln zł, w tym:

 • oświata i wychowanie – 7,8 mln zł,
 • gospodarka mieszkaniowa – 9,7 mln zł,
 • gospodarka komunalna, drogi i melioracje – 24 mln zł,
 • kultura i sport  – 10,4 mln zł.

Dofinansowano oświatę w wysokości 286 mln zł, czyli o 5 mln więcej niż w roku poprzednim.

Koszt usług przewozowych w komunikacji miejskiej w 2011 r. wzrósł o 36,5 mln.

Wpływy z biletów tylko w 48,3 procentach finansowały wydatki tej działalności.

Wysoka Rado,

jak już wspomniałem, rok 2011 to rok rekordowych nakładów majątkowych. W perspektywie finansowej 2007–2013 wydatkowaliśmy już 2.750 mln zł. Tylko w roku ubiegłym wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 35,4 procent.

Zakończyliśmy bardzo ważne projekty poprawiające w znaczący sposób komunikację w Mieście:

 • GPKM III A i III B – modernizacja torowisk
 • budowa Al. Vaclava Havla i Trasy W–Z
 • przebudowa ul. Łostowickiej i rozbudowa układu drogowego w dzielnicy Gdańsk – Południe i układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej.

W 2011 r. nie zaciągnęliśmy kredytu w wysokości 100 mln zł, w związku z mniejszym zaangażowaniem finansowym na zadaniach inwestycyjnych. Powodem niewykorzystania środków były bariery proceduralne (wydłużenie terminów rozstrzygnięcia przetargów), oraz zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji.

W efekcie przychody z kredytów wyniosły 733,7 mln zł, w tym 210 mln na prefinansowanie projektów dofinansowanych z UE.

Spłaciliśmy kredyty w łącznej wysokości 222,7 mln zł.

Koszty obsługi zadłużenia stanowiły 14,2 procent dochodów ogółem, zaś dług nominalny na koniec roku stanowi 54,2 procent dochodów ogółem.

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,

wyniki realizacji ubiegłorocznego budżetu potwierdzają,  że Miasto jest dobrze zarządzane. Inwestycje w infrastrukturę  lokalną oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia sprzyjają  dalszemu rozwojowi Gdańska.

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdańska zostało zbadane przez biegłego rewidenta i zgodnie z opinią, rzetelnie przedstawia wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej Gdańska.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2011 r. i wystąpiła z wnioskiem do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska.

Dziękując Państwu Radnym za ocenę sprawozdania na posiedzeniach komisji branżowych, proszę o poparcie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi absolutorium za 2011 rok.