Szanowny Panie Przewodniczący,

Wysoka Rado,

Przedstawiam dziś Państwu moje piętnaste już sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta. A więc jest to mały jubileusz. Ale nie spodziewam się z tego powodu taryfy ulgowej. Zresztą taryfy ulgowej nie potrzebuję, bowiem dla Gdańska i jego mieszkańców rok 2012 był rokiem szczególnym. Pełniliśmy w nim rolę współgospodarzy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Oczy całego świata były zwrócone na nasze miasto. I śmiało można powiedzieć, że nie straciliśmy swojej szansy. Euro 2012 odniosło ogromny sukces organizacyjny i promocyjny, a marka Gdańska zyskała uznanie w Europie i na świecie.

A skoro już jubileusz, to pragnę nam wszystkim uzmysłowić, że przez te piętnaście lat od roku 1998, budżet Gdańska wzrósł o 371 %! Na ten ogromny skok miała wpływ nie tylko decentralizacja zadań bieżących, wzrost kosztów utrzymania wszystkich sfer w mieście, ale przede wszystkim inwestycje.

W latach 1998 – 2006 średnio w roku przeznaczano na inwestycje 200 mln zł. Począwszy od roku 2007 następował systematyczny wzrost, osiągając w 2012 r. kwotę 1 mld 180 mln zł.

Ale wróćmy do roku 2012. Osiągnięte wyniki gospodarcze w skali makroekonomicznej wskazują, że ten rok to okres wyraźnego spowolnienia tempa wzrostu PKB, bowiem zwiększył się on jedynie o 1,9 %. Było to wynikiem pogorszenia się koniunktury na rynkach eksportowych, głównie w państwach Unii Europejskiej. Ale mimo tego – i to jest pocieszające – dane Eurostatu pokazują, że pod względem wzrostu gospodarczego Polska w 2012 r. uplasowała się na piątym miejscu wśród 27 krajów UE. To wielki sukces! Głównym wsparciem dla wzrostu PKB w Polsce był eksport wyższy w porównaniu z rokiem 2011 o 6,9 %.

Sytuacja gospodarcza Gdańska była lepsza w porównaniu z wynikami osiągniętymi w skali makro. Trend ten jest utrzymywany od wielu lat. Stopa bezrobocia na koniec roku wyniosła 6,4 %, przy krajowej 10,4 %. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Gdańsku było wyższe o 901 zł w skali kraju. Spółki komunalne zainwestowały w infrastrukturę 255,8 mln zł. Nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie to naprawdę dobre wiadomości.

Efekty inwestycyjne:

– Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. – modernizacja zajezdni tramwajowej w Gdańsku Wrzeszczu i modernizacja 11 szt. Składów tramwajowych;

– TBS Sp. z o.o. – oddano do zasiedlenia 14 budynków, tj. 305 mieszkań;

– MTG SA – oddano do użytkowania nowo wybudowane Centrum Wystawienniczo – Kongresowe AmberExpo;

– GIWK Sp. z o.o. – poniosła nakłady na modernizację i rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 51 mln zł, w szczególności na Instalację Termiczną Przekształcania Odpadów;

Szanowni Państwo,

W 2012 r. osiągnięto dochody w wysokości 2.934 mln zł, tj. 99,4 % planu rocznego. Spowolnienie gospodarcze wpłynęło na niezrealizowanie niektórych rodzajów wpływów, i tak:

– z udziałów w podatkach PIT, CIT, PCC – 56 mln zł,

– ze sprzedaży mienia komunalnego – 25 mln zł.

Ponad plan zrealizowano dochody:

– z podatków i opłat lokalnych – 20,5 mln zł;

– z różnych tytułów, realizowane przez jednostki budżetowe Miasta – 3,5 mln zł.

Wydatki wykonano w wysokości 2.971 mln zł, tj. 94,5 % planu rocznego, czyli o 158 mln mniej. Na sferę bieżącą nie wydatkowano 32,5 mln zł, w tym:

– administracja – 6,9 mln (m. in. utrzymanie Urzędu – 4,6 mln, promocja – 0,92 mln zł),

– obsługa długu – 5,6 mln (nie zaciągnięto kredytu w wys. 10 mln),

– nie uruchomiono rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego – 5,3 mln zł,

– oświata i wychowanie – 2,1 mln zł (drobne wydatki w różnych typach szkół, np. badania lekarskie, szkolenia BHP, itp.),

– opieka społeczna – 4,1 mln zł (nie zrealizowano w pełnym zakresie 4 projektów w obszarze polityki społecznej, współfinansowanych z UE),

– kultura i kultura fizyczna – 2,5 mln zł (oszczędności związane z organizacją imprez sportowych).

W 2012 r. poniesiono nakłady na remonty infrastruktury miejskiej w kwocie 42,8 mln:

– oświata i wychowanie – 9 mln zł,

– gospodarka komunalna i melioracje – 22,1 mln,

– gospodarka mieszkaniowa – 2,7 mln,

– kultura i kultura fizyczna – 7,6 mln,

– drogi – 1,3 mln.

Miasto dofinansowało realizację zadań zleconych w wysokości 11,3 mln:

– administrację (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone) – 7,2 mln zł,

– pomoc społeczna (ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne) – 3,4 mln,

– Komenda Powiatowa Straży Pożarnej – 0,3 mln. 

Szanowni Państwo,

Rok 2012 to rok rekordowych nakładów majątkowych – 1.180 mln zł. Ich udział w budżecie ogółem stanowi prawie 40 %. W latach 2007 – 2012, tj. w drugiej perspektywie unijnej, dotychczas Miasto zrealizowało inwestycje na kwotę 3.930 mln zł.

Zakończono 12 znaczących projektów, m. in.:

– GPKM – etap III A (otwarcie pętli tramwajowej od pętli „Chełm” do pętli „Nowa łódzka”) – 59 mln zł,

– Trasa Słowackiego (oddano do użytku 2 odcinki o długości 5,3 km) – 404,9 mln zł,

– Trasa Sucharskiego (oddano do użytku 2 odcinki o długości 5,6 km) – 247,6 mln zł,

– Droga Zielona (odcinek od ronda Gospody do Al. Grunwaldzkiej o długości 0,8 km) – 4,6 mln zł,

– Przebudowa Traktu św. Wojciecha (odcinek od granicy Gdańska do włączenia w obwodnicę południową) – 4,4 mln zł,

– Rozwój Komunikacji Rowerowej – 7,4 mln,

– Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – 7,1 mln,

– Rewitalizacja Letnicy (zakończono modernizację łącznie 29-ciu budynków) – 9,1 mln,

– Pętla Żóławska – Rozwój Turystyki Wodnej (budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie) – 6,7 mln,

– Program Ożywienia Dróg Wodnych (10 przystanków tramwaju wodnego oraz 3 przystanie wodne) – 18,6 mln zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 121 mln zł odtworzono w 2013 r., zapewniając finansowanie zgodne z harmonogramem płatności.

Wysoka Rado,

Deficyt budżetu Gdańska na koniec roku wyniósł 36,8 mln zł i był niższy o 139,6 mln zł. Jest to najlepszy wynik budżetu od pieciu lat, tj. od momentu realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z Unii Europejskiej. Wypracowana nadwyżka operacyjna budżetu bieżącego to 152 mln zł.

Od 2014 r. zmienią się zasady zadłużania się samorządów i wyniki budżetów bieżących z 3 lat, w tym z 2012 r., będą determinować obsługę zadłużenia Miasta.

Zaciągnęliśmy kredyt w EBI – 155,8 mln zł i spłaciliśmy kredyty w wysokości 87,1 mln. Koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań stanowiły 4,27 % dochodów ogółem, a dług nominalny 41,84 % dochodów ogółem.

Gospodarka Gdańska prężnie się rozwija. Istotna poprawa infrastruktury komunikacyjnej – rozbudowa dróg, portu lotniczego i transportu publicznego sprzyja powstawaniu nowych inwestycji prywatnych. Zwiększa się stała baza podatkowa, przede wszystkim w zakresie podatku od nieruchomości. W roku 2012 nastąpiło przyspieszenie w rozliczeniach finansowych z UE i Miasto uzyskało bardzo duży zwrot wpływów z dotacji za zrealizowane inwestycje – 875 mln zł.

Wyniki budżetowe w zakresie deficytu, nadwyżki operacyjnej i pozyskania zwrotu środków z UE były lepsze niż zakładano. Zaciągnięto również, o czym już wspominałem we wstępie, mniej kredytu o 10 mln.

Szanowni Państwo,

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska, jak również uchwała Komisji Rewizyjnej Miasta Gdańska o udzielenie Prezydentowi absolutorium uzyskały pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Dziękuję Komisji Rewizyjnej i Państwu Radnym za analizę i pozytywną ocenę przebiegu wykonania budżetu za rok miniony.