Od lat coraz więcej środków na różne cele i przedsięwzięcia miejskie wydawanych jest przy czynnym współudziale mieszkańców. Niemałe kwoty, wymienione poniżej, przeznaczane są na realizację zadań realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowym, takimi jak stowarzyszenia i fundacje. Od kilku lat Rady Jednostek Pomocniczych otrzymują budżet, którym realizują zadania w swoich dzielnicach.

W Dolnym Wrzeszczu i Śródmieściu budżet jednostek pomocniczych dzielony jest przy pomocy szerokich konsultacji społecznych, ale w 2014 roku, pierwszy raz w historii, w skali całego miasta, Gdańsk zaprosi gdańszczan zgłaszania i głosowania, na co woleli by wydać pieniądze z budżetu. Do rozdysponowania będzie 9 milionów złotych – po 1,5 mln zł w każdym z sześciu okręgów konsultacyjnych, na które zostanie podzielone miasto. Projekty będzie można zgłaszać w sześciu kategoriach.

Naturalną koleją rzeczy jest kolejny krok. Chciałbym, żeby to był nasz wspólny budżet, ponad podziałami grup interesów, czy nawet dzielnic. Chodzi o to, byśmy wspólnie wybrali i zrobili dla Gdańska coś dobrego. Debata nad budżetem obywatelskim i projektami, będzie dobrą okazją do dyskusji o mieście w jakim chcielibyśmy wszyscy mieszkać.

Przez najbliższe 3 tygodnie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku” będzie dyskutowany z różnymi środowiskami. Projekt powstał dzięki współpracy z kilkunastoosobową grupą radnych Platformy Obywatelskiej.

Po raz pierwszy w historii gdańskiej samorządności do głosowania dopuszczone zostaną osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat. Mogą one również składać propozycje projektów do budżetu obywatelskiego.

Kilka liczb i faktów

W latach 2010-2013 Gdańsk wydał:

 • na projekty realizowane przez NGO: 130,8 mln zł 
 • budżety rad dzielnic i osiedli: 4,3 mln zł

Razem: 135,1 mln zł

W pilotażowym budżecie obywatelskim w 2014 roku do rozdysponowania przez gdańszczan przekazane zostanie 9 mln zł
(po 1,5 mln PLN na każdy z sześciu Okręgów Konsultacyjnych)

Jakie projekty zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres tematyczny projektów, które będą mogli zgłaszać mieszkańcy:

 • tereny rekreacyjne i ich infrastruktura 
 • wiaty i otoczenie przystanków
 • zmiany w organizacji ruchu
 • bezpieczeństwo
 • naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego
 • remont miejskiego obiektu użyteczności publicznej

Ile i kiedy zostanie wydane w ramach budżetu obywatelskiego?

 • Wartość projektu nie może przekraczać brutto 500 tys. PLN
 • Przy szacowaniu skorzystaj z „Cennika miejskiego, ile kosztuje miasto?” www.gdansk.pl/cennik
 • Wybrane projekty realizowane będą od marca do grudnia 2014 r., nie mogą przechodzić na kolejny rok
 • 9 mln PLN do rozdysponowania przez gdańszczan (po 1,5 mln PLN na każdym z sześciu Okręgów Konsultacyjnych)

Okręgi konsultacyjne, na jakie podzielone zostało miasto:

 • I – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech–Lipce
 • II – Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice
 • III – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki
 • IV – Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo
 • V – Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe
 • VI – Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki

Kto będzie stanowił zespół konsultacyjny?

 • Zespół będzie liczył 21 osób, a w jego skład wejdą:
  – sześciu Radnych Miasta Gdańska – wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
  – sześciu Radnych Jednostek Pomocniczych wybranych w głosowaniu tajnym na ogólnym spotkaniu Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych w ramach Okręgu Konsultacyjnego (1 przedstawiciel na Okręg Konsultacyjny)
  – czterech Przedstawicieli NGO wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych (GROP)
  – pięciu urzędników po jednym przedstawicielu: Wydziału Finansowego, Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydziału Programów Rozwojowych i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Kto może składać wniosek?

 • Uprawnionymi do złożenia wniosku są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (15.10.2013 r.) ukończyli 16 lat. W przypadku osób pełnoletnich są wpisani do rejestru wyborców.
 • Wniosek musi być poparty podpisami 15. mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 rok życia

Proponowane terminy:

 • 15-31 października 2013 r. zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do pilotażowego projektu 
 • 4 listopada 2013 r.-15 stycznia 2014 r. weryfikacja propozycji przez Zespół Konsultacyjny 
 • 10-23 lutego 2014 r. głosowanie nad propozycjami
 • 25 lutego 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

Wnioskowanie:

 • Pobierz wniosek na stronie www.gdansk.pl
 • Wypełnij wniosek elektronicznie i wydrukuj lub wydrukuj i wypisz czytelnie
 • Podpisz i zbierz poparcie 15. mieszkańców Gdańska
 • Złóż wniosek w biurze podawczym dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub Referacie Komunikacji Społecznej
 • Wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na poniższy adres z dopiskiem ‘Budżet obywatelski 2014 w Gdańsku’ (decyduje data wpływu do UM)

Jak będzie wyglądać głosowanie nad propozycjami:

 • Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r.
 • Uprawnionymi do udziału w głosowaniu są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (15.10.2013 r.) ukończyli 16 lat. W przypadku osób pełnoletnich są wpisani do rejestru wyborców.
 • Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych ośmiu Punktach Konsultacyjnych oraz we wszystkich Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Nie mniej ważnym elementem jest program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Jak wygląda ten program w 2013 r.

W rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 zabezpieczono kwotę ponad 35 mln PLN
W jego ramach powstaje np. dziesięć placów zabaw rocznie oraz prowadzone są działania, które realizują aktywni i zorganizowani gdańszczanie.
Wykaz zadań w roku 2013 poniżej. Obecnie trwają prace nad programem na rok 2014.

Współpraca Miasta Gdańska z organizacjami w roku 2013 obejmuje zadania w zakresie:

 1. 1. Pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemowi pieczy zastępczej: 23.659.595 zł
 2. 2. Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: 500.000 zł 
 3. 3. Rrzeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 2.446.746 zł
  a. w zakresie Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 510.044 zł
  b. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 1.936.702 zł
 4. 4. Ochrony i promocji zdrowia – 111.310 zł 
 5. 5. Wspierania przedsięwzięć związanych z: 
  a. utworzeniem małych placów zabaw – 500.000 zł
  b. budową ogólnodostępnych boisk – 600.000 zł
 6. 6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 4.885.000 zł
 7. 7. wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych: 32.000 zł
 8. 8. Edukacji, oświaty i wychowania: 100.000 zł
 9. 9. Wypoczynku dzieci i młodzieży: 200.000 zł
 10. 10. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 400.000 zł
  a. edukacja ekologiczna dla dorosłych: 200.000 zł
  b. zwiększenie bioróżnorodności miasta Gdańska: 40.000 zł
  c. aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku w parkach i zieleńcach: 40.000 zł
  d. aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy: 120.000 zł
 11. 11. Promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: 220.000 zł
 12. 12. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: 100.000 zł
 13. 13. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 100.000 zł
 14. 14. Zapewnienie obsługi psychologicznej i prawnej ofiarom dyskryminacji i naruszania praw człowieka: 20.000 zł
 15. 15. Promocji i organizacji wolontariatu: 140.000 zł 
 16. 16. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje: 67.000 zł
 17. 17. Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 787.000 zł
 18. 18. Wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności: 25.000 zł 
 19. 19. Nagroda Bądkowskiego: 40.000 zł 
 20. 20. Kompleksowe działania społeczne w obszarze rewitalizowanym Dolne Miasto, realizowane w roku 2013 w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013: 115.000 zł 
 21. 21. Podnoszenie jakości przestrzeni miejskiej: 290. 000 zł

Razem 35 338 651zł