Sesja budżetowa
Rady Miasta Gdańska
16. grudnia 2013 r.

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado,

Przedkładając Państwu projekt budżetu Gdańska na rok przyszły zdaję sobie sprawę z tego, że stoją przed nami nowe, wielkie wyzwania.
Po pierwsze, jest to początek nowej perspektywy unijnej 2014– 2020.
Po drugie, od 2014 r. każda JST będzie musiała spełnić „indywidualny” wskaźnik zadłużenia, który będzie obliczany dla każdej z nich z osobna.
Nadto, w przyszłym roku Polska będzie obchodziła jubileusz 10– lecia przystąpienia do Unii Europejskiej.
Gdańsk przygotowuje się do pozyskania środków na kolejne inwestycje. Już zlecono opracowanie dokumentacji finansowanej z kończącego się RPO Województwa Pomorskiego na budowę nowych dróg, tj. Nowej Bulońskiej z linią tramwajową i Nowej Jabłoniowej. To dwie najważniejsze arterie w ramach strategicznego programu dzielnicy Gdańsk–Południe na lata 2014– 2020, wycenione na ponad 300 mln zł.

W najbliższych latach realizacja inwestycji w głównej mierze zależeć będzie od prowadzonej polityki racjonalizacji wydatków bieżących oraz wdrażania działań oszczędnościowych w sferze operacyjnej Miasta. Skutkiem tego wsparty zostanie proces gromadzenia własnych środków, przeznaczonych na współfinansowanie inwestycji w kolejnej perspektywie finansowej.
Na dzisiejszej sesji procedowana będzie również Wieloletnia Prognoza Finansowa, w której uaktualniono kwoty dochodów, wydatków i długu
w perspektywie do 2040 r. Nie ujęto w niej dotacji z budżetu Unii Europejskiej z nowej perspektywy, bowiem będzie to możliwe dopiero po wprowadzeniu projektów inwestycyjnych na listy indykatywne, bądź po podpisaniu stosownych umów.
Jak Państwo wiedzą obecnie trwa proces legislacyjny nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych w zakresie zmiany nowego wskaźnika obsługi długu. To rozwiązanie zwiększy możliwości kredytowe JST i wpłynie na zwiększenie puli inwestycyjnej na przygotowywane projekty.

Wysoka Rado,

Wyniki gospodarcze w skali europejskiej wskazują, że Unia Europejska osiągnęła punkt zwrotny w walce z kryzysem. W opublikowanym w listopadzie tego roku przez Komisję Europejską komunikacie, zweryfikowano dotychczasowe prognozy PKB dla krajów członkowskich. Polska, z 2,5 % wzrostem PKB, uplasowana została na 5. miejscu.

Prognoza jest zgodna z przyjętymi przez Rząd założeniami do projektu budżetu Państwa. Wiele wskazuje na to, że ożywienie gospodarcze, aczkolwiek powolne, zależeć będzie od wzrostu popytu krajowego, a przede wszystkim wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu i wzrostu sprzedaży detalicznej. Należy zatem zakładać, że lokalna gospodarka dzięki rozwiniętej infrastrukturze transportowej, atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej będzie rozwijała się szybciej, niż to przyjęto w skali kraju.

Szacowana stopa bezrobocia w Gdańsku będzie się wahała od 7– 8 %, przy zakładanym w skali kraju 13,8 %. Liczba zarejestrowanych w Gdańsku podmiotów systematycznie wzrasta, powstają nowe miejsca pracy. W latach 2000– 2012 przybyło ponad trzynaście tysięcy podmiotów, a tylko w trzech kwartałach bieżącego roku 1757.

Do projekcji budżetu Miasta wykorzystano rządowe wskaźniki makroekonomiczne,
i tak:
– PKB – 2,5 %
– średnioroczna inflacja – 2,4 %
– wzrost cen detalicznych towarów i usług I półrocza 2013, w stosunku do analogicznego okresu 2012 – 0,9 %.

Szanowni Państwo,

Budżet 2014 po raz pierwszy zawiera wydzielone środki, w wysokości 9 mln zł, na budżet obywatelski. Jest to fakt historyczny, ponieważ mieszkańcy Gdańska poprzez głosowanie będą wybierać do realizacji ważne dla nich projekty. Stało się to możliwe dzięki przyjętej w sierpniu przez Radę Miasta Gdańska uchwale o konsultacjach społecznych w sprawie pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014”.
Przechodząc do meritum, planujemy dochody w wysokości 2.694,0 mln zł, a wydatki na poziomie 2.724,2 mln zł. Przewidywany deficyt budżetu
w kwocie 30,2 mln zł (dotyczący budżetu majątkowego), zostanie pokryty
z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Głównymi źródłami dochodów Miasta są:
1) udziały w podatkach państwowych, stanowiące 25,6 % całości wpływów,
2) dotacje celowe z UE – 22,3 %,
3) subwencje – 15,7 %,
4) podatki i opłaty lokalne – 13,6 %,
5) dochody z mienia komunalnego – 5,1 %.

Dochody ogółem będą mniejsze w stosunku do przewidywanego wykonania o 2,3 %, przede wszystkim z tytułu dotacji, z racji kończącej się perspektywy finansowej UE.

Wysoka Rado,

W 2014 roku wydatki ogółem będą niższe o 2,5 %, co jest wynikiem obniżonych środków na inwestycje, jednakże ich poziom będzie nadal bardzo wysoki – 845,2 846,7 mln, co stanowi 31% budżetu ogółem.
W nowym roku zakończymy 18 zadań inwestycyjnych, w tym m. in.:
– budowa ECS – 84,8 mln zł,
– Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR – 42,8 mln zł,
– modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku), etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie – 7,2 mln zł,
– rozbudowa cmentarza Łostowice – etap IB – 6,5 mln zł,
– rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza – 6,3 mln zł,
– rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku – 4,8 mln zł,
– budowa Teatru Szekspirowskiego – 3,9 mln zł.

Prognozujemy, że wydatki bieżące będą wyższe o 1,4 %. Być może skala wzrostu nie jest zadowalająca, ale jak już wspomniałem, musimy mieć świadomość ograniczania środków na sferę operacyjną Miasta, z uwagi na większą dynamikę wzrostu wydatków bieżących
w stosunku do dochodów bieżących o 0,6 %.

Od nowego roku w obszarze edukacyjnym powstanie Centrum Usług Wspólnych koncentrujące obsługę finansowo–księgową placówek przedszkolnych. Poprzez zmianę struktury zatrudnienia zostaną docelowo wygenerowane oszczędności finansowe. Dofinansujemy zadania oświatowe w wysokości 276,6 mln zł, tj. w 40,3 %, natomiast komunikację miejską
w wysokości 133.4 mln, tj. w 52,3 %.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano ponad 8 mln zł na podwyżki wynagrodzeń (3%), dla pracowników sfery budżetowej Miasta z wyłączeniem nauczycieli i kadry kierowniczej. Dodatkowe środki dla pracowników na stanowiskach kierowniczych byłyby obciążeniem budżetu w wysokości ponad
1 mln zł.

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanymi inwestycjami zadłużenie Gdańska na koniec 2014 r. wyniesie 1 mld 310 mln, tj. 48,6 % do dochodów ogółem. W latach 2007– 2014 dług wzrośnie o 1 mld zł, natomiast na wydatki majątkowe wyasygnowano z kasy Miasta 5,7 mld zł. Wybudowano i zmodernizowano infrastrukturę drogową, transport publiczny, wybudowano stadion, a na ukończeniu są obiekty Europejskiego Centrum Solidarności i Teatru Szekspirowskiego. Oznacza to, że tylko co piąta złotówka wydana na inwestycje pochodzi z kredytów, bądź emisji obligacji. Potencjał inwestycyjny jest zauważony. W rankingach samorządowych Gdańsk zajmuje 1. miejsce.
Ponieważ ponad 80 % długu pochodzi z międzynarodowych instytucji finansowych (jest on nisko oprocentowany oraz ma długi termin zapadalności), struktura zadłużenia nie wywiera dużej presji na budżet. Planowana w 2014 r., zgodnie z nowym wskaźnikiem, relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie 5,12 5,10 %, przy dopuszczalnym poziomie 9,68 %.

Wysoka Rado,

W połowie listopada br. Agencja Fitch Ratings utrzymała dla Gdańska długoterminowy rating międzynarodowy w walucie zagranicznej na poziomie BBB+, oraz długoterminowy krajowy na poziomie AA–. Cytuję zapis z Raportu: „Dobre wyniki budżetowe, dobra płynność, efektywne monitorowanie i racjonalizacja wydatków potwierdzają dobre zarządzanie finansami w Mieście”.

Powyższa ocena Fitch’a i pozytywne opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 4. grudnia br. o projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2040 r. potwierdzają, że finanse Gdańska są bezpieczne.
Komisja Strategii i Budżetu i komisje branżowe Rady także poparły projekt budżetu i WPF, wraz z autopoprawkami.

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,

Proszę o uchwalenie obu ważnych dla Miasta projektów finansowych.

Dziękuję Państwu Radnym i członkom Komisji Strategii i Budżetu – głównym recenzentom tych planów.