Dziś (9.12.2013) w Gdańsku wspólnie z Gdańskim Forum Rad Szkół i Rad Rodziców analizujemy doświadczenia szkół niepublicznych, by znaleźć nowe rozwiązania dla polskiej szkoły – http://www.gdansk.pl/start_nowy,512,27920.html. Zaprosiliśmy wybitnych ekspertów oraz skierowaliśmy zaproszenia do szerokiego gremium słuchaczy. Dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, pedagodzy, rodzice, eksperci edukacyjni, kadra naukowa, studenci kierunków nauczycielskich, związki zawodowe oświaty, osoby zatroskane o kondycję gdańskiej oświaty i media, wszyscy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat tego jak wygląda współczesne myślenie o zarządzaniu szkołą, co jest jej społecznym kapitałem oraz jakie trzy główne filary stoją u podstaw naszego w niej rozwoju.

Konferencje odbywa się w szczególnym dla Gdańska czasie. Trwają zaawansowane prace przy budowie nowoczesnej szkoły podstawowej w Karczemkach (adm. Osiedle Kokoszki) dla 625 uczniów. Kilka miesięcy temu zrodziło się pytanie jak nią zarządzać, by wykorzystać maksymalnie drzemiący w niej i jej uczniach, którzy rozpoczną tam naukę 1 września 2014 r. potencjał? Mówiłem o tym wielokrotnie publicznie, swoje oczekiwania opisywałem na blogu – http://virtualkris.pl/nowastrona/nowa-szkola-nowa-szansa-dla-gdanskich-uczniow.

Ja i moi współpracownicy odbyliśmy szereg spotkań konsultacyjnych, zarówno z osobami zajmującymi się zawodowo oświatą, jak i wszystkimi, którzy byli i są żywo zainteresowani tą szkołą. Każda kolejna rozmowa pokazywała jak bardzo potrzebujemy nowego podejścia do zarządzania zasobami edukacyjnymi oraz otwarcia na partnerów szkoły, rodziców i środowisko lokalne. Czy jest to możliwe w szkołach prowadzonych przez gminę? Odwiedzając niektóre placówki wiem, że tam gdzie są otwarci na zmiany liderzy edukacyjni działania są zbliżone do opisywanego projektu. Często jednak zapisy prawne nie pozwalają wykorzystać maksymalnie potencjału kadry dla dobra i na rzecz uczących się w danej placówce uczniów. Rozważaniom i pomysłom z uwagą przypatrywała się Gdańska Rada Oświatowa i Komisja Edukacji w Radzie Miasta. Oba gremia pozytywnie zaopiniowały założenia projektu.

Wszystkie konsultacje utwierdziły mnie, że najlepszym rozwiązaniem jest konkurs ofert na najem budynku, połączony ze zbieraniem ofert na bezpłatną realizację zadań edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych. Wydaje się zasadnym by podjąć wyzwanie stworzenia nowocześnie zarządzanej placówki, prowadzonej przez inny podmiot niż gmina, mający w tym względzie doświadczenie.

Szkoła ma być:
– publiczna z oznaczonym przez Radę Miasta rejonem,
– bezpłatna w realizacji podstawowych funkcji,
– dobrze i nowocześnie zarządzana,
– jednozmianowa dla 625 uczniów,
– z kadrą otwartą na zmiany i nowe metody pracy,
– nastawiona na indywidualizację procesu uczenia się i osiąganie wysokich wyników uczniów,
– otwarta na środowisko lokalne z możliwością uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i sportowej,
– centrum szkoleniowym dla innych, nie tylko gdańskich placówek edukacyjnych.

Inna forma zarządzania pozwoli także, co nie jest dla nas bez znaczenia:
– odzyskać VAT budowlany ok 6 mln (pozyskane środki stanowić będą wkład w budowę razem z gm. Kolbudy i Pruszcz Gdański szkoły w Kowalach),
– model tańszy od modelu prowadzonego przez JST do 400 tys. zł (rocznie).

By zrealizować tak założone cele wagi w konkursie musiałyby wyglądać następująco:
– za ofertę edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczą w zakresie realizacji podstawy programowej i zajęć przekraczających podstawę programową: max. 50 pkt,
– za doświadczenie w prowadzeniu placówek oświatowych: max. 10 pkt,
– za doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów społecznych partnerskiej współpracy Rodzina – Szkoła – Społeczność Lokalna: max. 10 pkt,
– za każde 0,10 zł powyżej stawki czynszu najmu, określonej w zaproszeniu: 1 pkt.

Moim reprezentantem w komisji konkursowej, który lada dzień zostanie ogłoszony, zgodziła się zostać prof. zw. dr hab. DOROTA KLUS-STAŃSKA, kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiedza, doświadczenie i osobowość Pani Profesor w pełni zabezpieczają rzetelną ocenę części merytorycznej konkursu. Jak potwierdza biogram w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN http://www.pan.uz.zgora.pl/index.php/sklad/30-klus-stanska-dorota jej zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki wczesnoszkolnej, dydaktyki i pedeutologii. Głównie zajmuje się badaniem procesów i mechanizmów kształcenia w szkołach podstawowych oraz generowanych przez nie barier w rozwoju uczniów. W latach 1994 – 2002 założyła i prowadziła eksperymentalną Autorską Szkołę Podstawową „Żak” w Olsztynie opartą na metodyce progresywistycznej. Ponadto jest założycielką i redaktorem naczelnym czasopisma „Problemy Wczesnej Edukacji („Issues in Early Education”) i członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Na jej dorobek składają się liczne artykuły i książki. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji i Sportu za książkę „Konstruowanie wiedzy w szkole”, Nagrodę Polskiej Akademii Nauk za tę samą książkę.

Jestem przekonany, że dzisiejsza konferencja gromadząca wybitnych ekspertów pomoże nam jeszcze lepiej rozumieć zachodzące dziś w przestrzeniach edukacyjnych zmiany. Ufam też, że doda odwagi tym, którzy wahają się w swoich ocenach. Dziękując ekspertom za dzisiejsze przybliżanie nam wyników badań i doświadczeń, chciałbym przypomnieć z jakimi osobowościami i ich dorobkiem dziś w Gdańsku spotykamy się.

Prof. zw. dr hab. MARIA MENDEL, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Przed podjęciem pracy na uczelni pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 49 w Gdańsku, gdzie w roku 1986 objęła funkcję wicedyrektora. W roku 1989 związała się z ruchem tzw. oświaty niezależnej i była współzałożycielką jednej z pierwszych w Polsce szkół niepublicznych (I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku), prowadząc ją jako dyrektor do roku 1998, następnie jako prezes organu prowadzącego, do roku 2002. W 2000 roku odbyła staż naukowy w Center on School, Family, and Community Partnerships, Johns Hopkins University, Baltimore (USA), owocujący kilkoma książkami oraz działalnością ukierunkowaną na promocję partnerstwa edukacyjnego i animacji współpracy środowiskowej. Ma duże doświadczenie pracy w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w pracach eksperckich w zakresie polityki społecznej i oświatowej. Od roku 1998, jako autor programu „Rodzice w szkole” przyjętego przez MEN, uczestniczyła w pracach nad jego realizacją; kontynuuje prowadzenie – stworzonej w 2000 roku – pierwszej w Polsce witryny internetowej „Rodzicielska www”, stanowiącej forum rodziców; współzakładała fundację „Rodzice szkole”, a niektóre z jej książek są pozycjami rekomendowanymi przez MEN oraz liczne organizacje pozarządowe.

W latach 2000-2003 przewodnicząca European Research Network About Parents in Education; członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, American Educational Research Association (1998-2005) oraz International Network of Scholars przy Johns Hopkins University. Jest członkiem Koła Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Współtworzy Radę Instytutu im. Heleny Radlińskiej przy Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Lokalnej CAL (od 2007).

Należy do Społecznego Towarzystwa Oświatowego (członek kapituły złotej odznaki STO i zarządu fundacji STO – Rodzice Szkole). Jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku Praw Dziecka. Była członkiem Gdańskiej Rady Oświatowej, pełniła funkcję Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.
źródło: Uniwersytet Gdański, www.univ.gda.pl

Prof. UAM dr hab. STANISŁAW DYLAK, kierownik Zakładu Pedeutologii, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W karierze m.in.: ekspert ministerialny w zakresie oceny programów nauczania i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia nauczycieli. Dyrektor Centrum Koordynacyjno – Programowego Nauczycieli na UAM. Ekspert Programów Europejskich w zakresie independent learning (uczenie niezależne – w związku i poza systemem oficjalnym, także według własnych zainteresowań) w programie realizowanym w Westminster Internationl University w Taszkiencie, Uzbekistan). Członek zespołu uniwersyteckiego ds. Programów Europejskich. Kierownik naukowy w projekcie finansowanym ze środków unijnych: Twórczy uczeń, obejmującym 75 szkół z rejonu Wielkopolski. Kierownik naukowy w projekcie finansowanym ze środków unijnych: eSzkoła – Moja Wielkopolska, obejmującym 105 szkół z Wielkopolski, w tym 9000 uczniów i 900 nauczycieli. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Autor oraz współautor 23 filmów z cyklu Szkoła inna… – o szkołach alternatywnych w Europie.
źródło: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
http://www.staff.amu.edu.pl/~zped/index.php/pracownicy/prof-dr-hab-stanislaw-dylak

Dr Alicja Komorowska-Zielony, Uniwersytet Gdański.
Zainteresowania naukowe: Jakość pracy szkoły. Edukacja przyrodnicza w klasach początkowych. Pytania na lekcji. Innowacyjne metody nauczania. Alternatywna edukacja.