Niedawno w jednej z gazet pojawił się ranking, który powyżej przeciętnej ocenił Gdańsk w wielu kategoriach ale dość nisko wypadło w nim nasze zaangażowanie w podwyższanie poziomu opieki nad najmłodszymi oraz inwestycje w oświatę. Ranking jak to ranking. W wielu wypadamy świetnie, w innych trochę gorzej. Dobranie danych, oraz czasu mierzenia przesuwa nas raz niżej raz wyżej, bowiem problemy mamy te same, co wiele innych miast w Polsce.

Największym sygnalizowanym problem jest dostęp do opieki przedszkolnej. Komentarz do rankingu sugeruje, że albo mamy zły plan albo zaniedbujemy tę sferę. Jest zgoła inaczej. Na poważnie i z dużym wyprzedzeniem przygotowujemy się do zmian wprowadzanych przez rząd, aby odpowiednio na nie zareagować, śledząc również dokładnie tendencje demograficzne w Gdańsku i okolicach, bowiem z gdańskich przedszkoli korzystają także mali mieszkańcy gmin ościennych. Reforma związana z 6-latkami w szkołach to prawdziwy kalejdoskop zmian, do których nie da się przystosować bez problemów. Kolejne Panie minister zmieniały zdanie co raz to kwestionując sensowność przyjętych przez nas rozwiązań. Gdyby reforma została wprowadzona tak jak było to zapowiadane, dziś nie mielibyśmy problemu z objęciem wychowaniem przedszkolnych, wszystkich małych gdańszczan. Byliśmy na to przygotowani z wyprzedzeniem. Niestety tak się nie stało.

Przejrzyjmy kilka sfer związanych z edukacją i opieką nad najmłodszymi, które ranking pominął, a które naszym zdaniem są ważne, lub dane wzięte pod uwagę rozmijają się z obecnym stanem faktycznym. Twórcy rankingu mogli je oczywiście zweryfikować w naszym urzędzie.

Opieka żłobkowa.

Dane o żłobkach podane w rankingu, pochodzą sprzed ponad roku, kiedy Gdańsk dysponował 656 miejscami w żłobkach samorządowych.
Aktualnie w nadzorze Miasta znajduje się 990 miejsc, co daje 7, 2 miejsc żłobkowych na 100 dzieci, na co składają się: żłobki samorządowe Gdański Zespół Żłobków: 9 żłobków z 704 miejscami, żłobki niepubliczne – 7 ze 140 miejscami, kluby dziecięce ze 146 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Oferta edukacja dzieci w wieku 3 – 6 lat

Na chwilę obecną na terenie Gdańska istnieje  58 przedszkoli  publicznych, w których łączna liczba miejsc wynosi  5731. Uzupełnieniem oferty  przedszkoli publicznych jest oferta przedszkoli niepublicznych, których na dzień dzisiejszy jest 78 i oferują one  5546 miejsc. Przedszkola te nie zostały ujęte w rankingu, choć na każde dziecko co miesiąc przekazywana jest subwencja oświatowa. Oprócz przedszkoli istnieją również niepubliczne  punkty  przedszkolne,  których jest 39 i oferują łącznie 1015 miejsc. Podsumowując,  łączna ilość miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych wynosi   12292 w 175 przedszkolach.

Według danych demograficznych w roku 2014 w Gdańsku zameldowanych jest 18953 dzieci w wieku 3 – 6 lat, dla których Gmina Gdańsk musi zapewnić miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w klasach pierwszych (dla dzieci 6 letnich urodzonych w 1 połowie 2008r.).

Gmina,  aby zapewnić odpowiednia liczbę miejsc w przedszkolach, realizuje to zadanie wspólnie z podmiotami niepublicznymi. Miasto Gdańsk na każde dziecko uczęszczające do takiej placówki przekazuje podmiotowi prowadzącemu przedszkole dotację w wysokości 560,08 zł. miesięcznie. Kwota ta stanowi 75% wartości utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym.

Zgodnie z nową ustawą o systemie oświaty , od września 2014 r. ok. 50% 6  latków podejmie obowiązkowo naukę w szkole (klasa I). Natomiast część dzieci 6 letnich może realizować   obowiązek  przygotowania przedszkolnego pozostając w placówce przedszkolnej. Dzieci 6 letnie pozostające w przedszkolu mogą doprowadzić do sytuacji braku miejsc dla wszystkich chętnych dzieci  3 i 4 letnich.

Od roku 2015 gminy mają obowiązek zapewnić miejsca za 1 zł./ godz. wszystkim dzieciom 4  letnim, a od roku 2017 wszystkim dzieciom przedszkolnym. W celu osiągnięcia tego wyniku Miasto Gdańsk pozyska przedszkola niepubliczne, które będą realizowały zadania przedszkoli  publicznych. Czyli mówiąc krótko, będziemy zawierać kontrakty z niepublicznymi przedszkolami, tak aby zasady finansowe opieki były te same, co w publicznych.

 

6 latki 5 latki 4 latki 3 latki razem
Zameldowane 2014/2015 4999 4900 4585 4463 18.953
Planowany rok 2014/2015 Klasa I            2500„o”                  1300Przedszkole  1199 „o”                  2400Przedszkole  2500 Przedszkole   4126 Przedszkole   4017 18042
          100%       100%       90%        90%     95%

 


Świetlice opiekuńczo-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne:

W każdej szkole podstawowej funkcjonuje świetlica opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „0” i dzieci z klas I-III.

W szkołach podstawowych mamy 61  świetlic w tym oddzielnie dla „0”  – 28 pomieszczeń świetlicowych, dla dzieci klas „0” – I  ( 7 pomieszczeń świetlicowych) . Łącznie opieką świetlicową jest objętych 9.191 uczniów ( stan na 30.09) w tym w Szkołach Podstawowych  9.035 uczniów.

Godziny otwarcia  świetlic szkolnych są dostosowane do potrzeb rodziców i najczęściej otwarte są od godz. 7.00 do 17.00.

Przy gdańskich szkołach funkcjonują także świetlice terapeutyczne oraz socjoterapeutyczne świadczące specjalistyczną pomoc terapeutyczną i wychowawczą prowadzoną przez zespół wykwalifikowanych pedagogów, psychologów i terapeutów dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji.

Na terenie szkół podstawowych i zespołów szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonuje: 5 świetlic terapeutycznych oraz 12 świetlic socjoterapeutycznych.

Wczesne wspomaganie rozwoju:

Dla dzieci w publicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych w mieście Gdańsku realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych jest 45 dzieci a miasto przeznacza na to miesięcznie 256 godzin.

Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych ( dane za rok 2013)

Miasto Gdańsk organizuje również dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub innych placówek, ale rodzice decydują o wyborze formy pomocy organizacji dowożenia.

1)ZTM – na zlecenie miasta organizuje przewozy mikrobusami

Gmina Miasta Gdańska organizuje przewozy uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów przystosowanymi do tego celu mikrobusami. Przewozy realizują przewoźnicy, z którymi ZTM zawarł umowy na świadczenie usług przewozu osób niepełnosprawnych. Przewóz mikrobusem dla osoby niepełnosprawnej przyznawany jest na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  Wnioski składane są przez rodziców/prawnych opiekunów/szkołę do Wydziału Edukacji do dnia 30 kwietnia każdego roku. Rozpatruje je Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska. Zbiorcze zapotrzebowanie przewozowe przygotowuje ZTM, któremu Wydział Edukacji przekazuje w terminie do 30 czerwca przygotowane przez siebie zapotrzebowanie przewozowe na najbliższy rok budżetowy z uwzględnieniem ciągłości roku szkolnego. Osoba niepełnosprawna ma prawo do pomocy ze strony opiekuna podczas trwania przejazdu a ze strony kierowcy również przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.

-dowóz mikrobusami „drzwi w drzwi”– w zeszłym roku realizowany był wobec 228 uczniów , koszt roczny: 2 190 156,60zł

2)  dowóz taxi

Dla osób, które złożyły wnioski po terminie rozstrzygnięcia przetargu, Gmina organizuje dodatkowo dowóz środkami transportu na podstawie dokonanego wyboru ofert w trybie zapytania o cenę. Z wyłonionym Wykonawcą podpisywana jest umowa (w roku 2012 były to przewozy taxi, w 2013 r. objęto do czasu rozstrzygnięcia przetargu 9 osób w okresie od września do października).

-dowóz taxi – ilość uczniów: 9, koszt 20 478,79

3) dowóz autobusem szkolnym/mikrobusem organizowany przez placówkę

            -ilość uczniów:139, koszt 282 029,88

4) dowóz organizowany przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka

Gmina zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. zapewnia również zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni. Co miesiąc Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku po otrzymaniu frekwencji ucznia oraz zgodnie z zawartą umową wylicza kwotę zwrotu przewozu własnym samochodem.

-zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci własnym samochodem – 18 uczniów,    koszt: 46 930,33zł

 

  • oraz

 

Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dzieci mieszkających powyżej 3 i 4 km (zakup biletów ZKM)

            -ilość uczniów: 231, koszt 77 542,45.

 

Inwestycje w boiska, place zabaw również nie zostały zmierzone w rankingu:

W mieście Gdańsku przy szkołach publicznych, dostępne dla mieszkańców są łącznie 52 nowe, boiska ze sztuczną nawierzchnią.

W tym przy Szkołach Podstawowych i Zespołach Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych – 29 boisk w tym boiska Orlik – 2, boiska Juniory – 9 oraz boiska wybudowane z budżetu Miasta – 18 . W roku 2014 planowane jest powstanie kolejnych 6 boisk .

W latach 2010-13 wybudowano w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”  24 place  zabaw, a w bieżącym roku planowane jest powstanie kolejnych 7 placów zabaw.

 

Dane dotyczące liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych

2013/2014 przedszkole szkoła pods
urodzeni urodzeni publ niep pub niep razem %
2010 4884 1632 1657 3289 67,34
2009 4997 1884 1839 7 3730 74,64
2008 4867 1427 1171 1959 146 4703 96,63
2007 4584 665 364 3105 261 4395 95,88
19332 5608 5031 5071 407 16117 83,37

 

Dożywianie.

Do tego dodajmy akcję dożywiania dzieci z najbiedniejszych rodzin, prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

Finansowanymi przez miasto obiadami  w szkołach objęte są 2.483 osoby, co kosztuje budżet miasta rocznie: 1.073.755,54 zł

Akcją kanapka w szkole objęto 761 dzieci, co kosztuje rocznie 58.098 zł

Ponieważ otrzymałem wiele pytań na temat mojego komentarza do rankingu, poprosiłem Wydział Edukacji i o przygotowanie danych, które wymagają uzupełnienia. Czy edukacja w Gdańsku traktowana jest po macoszemu? Trudno się z taką tezą zgodzić.