W dniu dzisiejszym odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Gdańska, która udzieliła mi absolutorium za wykonanie budżetu w roku ubiegłym. Poniżej tekst mojego przemówienia do Wysokiej Rady oraz prezentacja.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Wysoka Rado,

Spotykamy się dziś, by podsumować i ocenić ubiegły rok w sferze finansów i gospodarki. To był dla Gdańska dobry rok. To był rok wyraźnie korzystniejszy niż nasze ostrożne prognozy.

Osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 146 mln zł, staliśmy się liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Według danych rządowych dotacje z Unii Europejskiej wyniosły na jednego mieszkańca Gdańska 13,8 tys. zł.

Z satysfakcją informuję, że Gdańsk jest dziś najmniej zadłużonym samorządem metropolitalnym. Wśród miast Unii Metropolii Polskich uplasowaliśmy się na trzecim miejscu, ze wskaźnikiem zadłużenia – 43 %.
W zderzeniu z Poznaniem i Łodzią – 57 %, Wrocławiem – 54 % i Krakowem – 49 %, mamy wyjątkowo stabilne finanse miejskie.

W minionym roku Polska rozwijała się znacznie szybciej niż gospodarka strefy Euro. Wskaźnik wzrostu PKB dla Polski wyniósł 1,6 %, przy szacowanym dla całej strefy 0,1 %. Natomiast inflacja średnioroczna wyniosła 0,9 % i była najniższa od 10 lat.

Wskaźniki Gdańska są równie optymistyczne.

Stopa bezrobocia na koniec roku wyniosła 6,6 % i była niższa od krajowej o 6,8 %. W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił wzrost o 2.412 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON. W Gdańsku na stu mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało 241 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 74 więcej niż w kraju. Także przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe od krajowego o 904 zł i wyniosło
4.741 zł. A to ożywienie aktywności gospodarczej przełożyło się na wzrost wpływów do budżetu miasta, przede wszystkim z CIT i PCC.

Nadwyżka budżetowa to pierwszy od 2007 r. dodatni wynik finansowy Miasta. Także nadwyżka operacyjna w budżecie bieżącym jest większa od planowanej o 95 mln. Większa nadwyżka to w perspektywie najbliższych trzech lat (2014-2016) wzrost zdolności Miasta do obsługi długu o 0,7 % rocznie. Przypomnę, że Agencja Fitch Ratings dwa miesiące temu, podkreślając mocne wyniki operacyjne Gdańska, potwierdziła międzynarodowy i krajowy rating na dotychczasowym poziomie.

W 2013 r. zrealizowano dochody w wysokości 2.761 mln zł, a to jest 101,3 % planu rocznego.

Wyższe wpływy bieżące to kwota 61,5 mln zł z tytułu:

– podatków i opłat lokalnych       – 30,9 mln zł

– udziałów w PIT i CIT                 – 7,3 mln zł

– podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe

(PCC, spadki i darowizny)       – 3,5 mln

– z mienia komunalnego                – 3,9 mln

(wieczyste użytkowanie, dywidendy)

– pozostałe dochody                     – 15,9 mln,

w tym odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych – 9,7 mln.

 

Nie wykonano natomiast dochodów majątkowych o 23 mln, w tym:

– ze sprzedaży mienia   – 13 mln

– przekształcenia prawa użytkowania  – 5 mln.

 

Na wydatki przeznaczono 2.615 mln zł, tj. 93,3 % środków zaplanowanych. Na sferę bieżącą wydatkowano mniej o 37,5 mln, i tak:

– na administrację                                                   – 7,3 mln zł

(utrzymanie Urzędu, podróże służbowe, szkolenia pracowników),

– gospodarka komunalna (utrzymanie ZDiZ)          – 3,6 mln zł

– transport (niższe koszty komunikacji miejskiej)   – 3,0 mln zł

– opieka społeczna                                                  – 2,9 mln zł

(m. in. z tyt. przesunięcia harmonogramu realizacji projektów miękkich,                       finansowanych z UE)

– gospodarka mieszkaniowa                                    – 2,4 mln zł

(niższe koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
i naliczaniem opłat z tyt. wieczystego użytkowania),

– edukacja (koszty utrzymania w placówkach)       – 2,1 mln zł

– obsługa długu                                                        – 1,5 mln zł.

 

Jak co roku w znaczącej wysokości dofinansowano oświatę – 312,5 mln, tak więc wydatki edukacyjne zajmują pierwsze miejsce w finansach Miasta. Przypomnę, że w rankingu „Wspólnoty”, w skali dopłat do subwencji, Gdańsk zajął drugie miejsce w kategorii miast wojewódzkich.

 

W 2013 roku wyremontowano gminne obiekty na kwotę 34,3 mln zł,:

– infrastruktura komunalna, melioracja i drogi    – 21,2 mln,

– oświata i opieka społeczna                               – 7,8 mln,

– kultura i sport                                                  – 4,3 mln zł.

 

 

Na przedsięwzięcia majątkowe wyasygnowano z kasy miejskiej kwotę 796,8 mln zł, co stanowi 30,5 % wydatków ogółem.

Niezrealizowane inwestycje to 151,1 mln zł. Zapewniono ich finansowanie w budżecie roku bieżącego zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem płatności.

 

Na finansowanie inwestycji Miasto zaciągnęło 60 mln zł kredytu, czyli zdecydowanie mniej niż planowano. Mniej o 26,9 mln. Kredyt tylko w 7,5 % wspomagał finansowanie przedsięwzięć majątkowych. Spłaciliśmy 173,1 mln zł zobowiązań dłużnych z tytułu kredytu i wykupu obligacji. Koszty zadłużenia stanowiły 5,6 % dochodów ogółem, a dług nominalny na koniec roku wyniósł 43 % dochodów ogółem.

Szanowni Państwo,

Skuteczne pozyskiwanie unijnych pieniędzy przez władze Gdańska jest jednym z kluczowych czynników świadczących o kondycji naszego samorządu. A efektywne ich wydatkowanie jest już widoczne. Korzystamy z nowo wybudowanej infrastruktury drogowej, komunikacyjnej i sportowej.

W mijającej perspektywie unijnej 2007-2013 wydaliśmy na inwestycje 4,7 mld zł, a wraz ze spółkami komunalnymi 6,9 mld zł.

 

W 2013 r. spółki zainwestowały 57,1 mln zł. Oddano do eksploatacji:

– Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” – 137 mieszkań
w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha

– Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna – obiekt elektrociepłowni biogazowej

– Gdańskie Melioracje – zmodernizowano kanalizacje deszczową na Stogach
i przy ul. Bitwy Oliwskiej.

Panie Przewodniczący,

Wysoka Rado,

Reasumując. Dzięki dobrze rozwiniętej gospodarce lokalnej, rosnącej liczbie firm zarejestrowanych w Gdańsku i rosnącej bazie podatkowej wyniki budżetowe są dobre. Miasto, jak już wspominałem, posiada wysoką zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków, co pozwoliło ograniczyć potrzeby kredytowe.

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta wybranego przez Wysoką Radę. Zgodnie z oceną przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej Miasta.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu za rok 2013 i Uchwała Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi absolutorium, uzyskały pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dziękuję.