Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Na dzisiejszej sesji Rady mam przyjemność przedstawić Państwu projekt przyszłorocznego budżetu, rozpoczynający nową kadencję oraz strategię finansową Miasta Gdańska do 2037 r.

Omówię tylko główne założenia budżetu oraz najważniejsze dziedziny, na które będą przeznaczone środki finansowe.

Mijający rok oraz cztery najbliższe lata to czas ogromnej aktywności inwestycyjnej Gdańska. Szczególna aktywność w tym zakresie związana jest z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej oraz organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Wyzwania inwestycyjne nie dotyczą wyłącznie infrastruktury drogowej czy modernizacji komunikacji miejskiej, ale również budowy obiektów sportowych i centrów kultury. Powstają nowe biurowce, hotele wraz z centrum konferencyjnym oraz obiekty magazynowo–logistyczne. Wzmożona działalność inwestycyjna ma zapewnić poprawę warunków życia mieszkańców i stały rozwój Gdańska.

Z danych GUS wynika, że w 2009 r. w Gdańsku wzrost nakładów na inwestycje wyniósł 30 %.

Dynamika rozwoju gospodarczego Miasta uzależniona jest również od aktywności gospodarczej podmiotów w nim funkcjonujących. Gdańsk od kilku lat odnotowuje wzrost poziomu inwestycji realizowanych przez te podmioty.

Wpływ na to, miały m.in.:

 • Grupa Lotos, realizująca wieloletni Program 10+,
 • koncern ENERGA,
 • spółki komunalne, w tym Gdańska Infrastruktura Wodociągowo–Kanalizacyjna.

O poziomie rozwoju Miasta decyduje także aktywność ekonomiczna Gdańszczan, mówi o niej stopa bezrobocia oraz poziom wynagrodzeń. Na gdańskim rynku pracy przewidywany jest wzrost realnego wynagrodzenia brutto o 4,5 % na planowany 3,4 % w skali kraju, natomiast szacowana stopa bezrobocia będzie oscylowała w granicach 6 – 6,7 %, przy prognozowanym bezrobociu w kraju na koniec 2011r. – 10,8 %.
Szanowni Państwo,

ożywienie gospodarcze w skali kraju, jak i w wymiarze lokalnym, powinno wpłynąć na wzrost wpływów budżetowych Gdańska. Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w skali kraju oczekiwane jest na poziomie 3,5 %. Pobudzać go będzie nadal dobra sytuacja w sektorze budowlanym i przemysłowym.

Planujemy dochody na poziomie 2 mld 305 mln zł, a wydatki w wysokości 2 mld 670 mln zł. Zakładany deficyt w wysokości 364 mln zł dotyczy budżetu inwestycyjnego i sfinansowany zostanie z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), oraz w bankach komercyjnych.

Kwoty wydatków na inwestycje strategiczne znajdują zabezpieczenie finansowe nie tylko w budżecie 2011, ale w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, którą Państwo będziecie procedować obok budżetu na dzisiejszej sesji Rady.

W związku z realizacją projektów inwestycyjnych przewidziano w latach 2011–2015 w Wieloletnim Planie Finansowym kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych.

Wskaźniki zadłużeniowe związane z zaciągnięciem przyszłych kredytów, w perspektywie długoletniej będą utrzymane.

Miasto przyjęło określone cele realizując politykę długu:

 • wydłużenie okresu dla nowopowstałych zobowiązań kredytowych
 • restrukturyzacja dotychczas zaciągniętego długu
 • minimalizacja kosztów obsługi długu
 • sfinansowanie długoterminowych potrzeb pożyczkowych w powiązaniu z poziomem dochodów w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
 • Szanowni Państwo,

Na czas ogromnej aktywności inwestycyjnej cieniem położył się kryzys finansowy na rynkach międzynarodowych. Negatywnie również odbił się na kondycji naszej gospodarki i nie ominął Gdańska. Spadku dynamiki dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , podatku od osób prawnych (CIT) oraz podatku od czynności cywilno–prawnych (PCC) nie da się zrekompensować wpływami z podatków lokalnych.

W świetle ograniczonych możliwości, musimy restrukturyzować wydatki bieżące.

Pomimo tych problemów, nasza sytuacja finansowa jest stabilna.

Dochody miasta ogółem, w stosunku do 2010 r., wzrastają o 15,15 %. Jest to możliwe dzięki dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 503 mln zł.

Wpływy z podatków dochodowych (PIT, CIT) wzrastają o 4,4 %, z podatków lokalnych, w szczególności z podatku od nieruchomości i od środków transportowych o 6,9 %, z użytkowania i użytkowania wieczystego o 3,5 %, natomiast ze sprzedaży mienia komunalnego będą mniejsze o 26,3 %.

Planowane na 2011 r, wydatki ogółem są wyższe o 19,9 %.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 38,1 %, co stanowi kwotę 1 mld 017 mln zł.

Środki finansowe przewidziane w 2011r. na zadania wieloletnie, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (9 projektów inwestycyjnych), oraz dla których podpisano preumowy (6 projektów) wyniosą ogółem 767,5 mln zł.

W tym:

 • drogi (łącznie z Gdańskim Projektem Komunikacji Miejskiej etap III A) – 528,8 mln zł
 • centra kultury (Europejskie Centrum Solidarności, Teatr Szekspirowski, Centrum Hewelianum) – 55,5 mln zł
 • zabezpieczenie przeciwpowodziowe – 122,5 mln zł
 • ożywienie dróg wodnych i rozwój turystyki wodnej – 15,4 mln zł
 • rewitalizacja dzielnic Letnica, Nowy Port, Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz – 39,8 mln zł.

Wydatki bieżące wzrastają o 2,7 %.

Jednakże, znaczący wzrost nastąpi w takich dziedzinach, jak:

 • edukacja o 5,19 %(wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 %)
 • gospodarka komunalna o 9,9 % (komunikacja miejska i drogi)
 • obsługa długu o 53 % (w związku z restrukturyzacją długu).

Do budżetu państwa wpłacimy „janosikowe” w wysokości 31,4 mln zł i dofinansujemy oświatę w kwocie 261 mln zł, co stanowi 42 % wydatków na edukację. Oznacza to, że prawie co druga złotówka wydatkowana na oświatę pochodzi z dochodów Miasta.
Panie Przewodniczący,

Wysoka Rado,

Przedstawiłem w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu na 2011 r. wszystkie zamierzenia inwestycyjne, które będziemy realizować do 2015 r. oraz stan finansów miejskich w perspektywie długoletniej, tj. do 2037 r. Regionalna Izba 0brachunkowa w Gdańsku, poza drobnymi uwagami formalnymi, pozytywnie oceniła oba dokumenty. Fitch Rating również utrzymała dla Gdańska ocenę BBB+ stabilny, w szczególności uwypuklając fakt wypracowania satysfakcjonującej nadwyżki operacyjnej, gwarantującej spłatę zaciągniętych zobowiązań dłużnych.

Szanowni Państwo,

Głównym zamierzeniem władz miasta jest podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców Gdańska.

Przejawem tych starań są inwestycje w sferze komunalnej i mieszkaniowej, realizowane również przez spółki komunalne:

1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo–Kanalizacyjna Sp. z o.o.

 • kontynuacja modernizacji Oczyszczalni „Wschód”, poprzez budowę instalacji eliminującej negatywny wpływ na środowisko składowanych dotąd osadów oraz kontynuacja rozbudowy systemu wodociągowego w ramach II etapu Gdańskiego Projektu Wodno–Ściekowego (powstanie 12 km sieci wodociągowych oraz 31 km sieci kanalizacyjnych)

2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” oraz Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 • budowa mieszkań w dzielnicach Letnica, Chełm, Trakt św. Wojciecha. W 2011 r. zostanie rozpoczęta budowa 399 mieszkań, natomiast 125 zostanie oddanych do zasiedlenia.

3. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

 • budowa sortowni, kompostowni

4. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy

 • budowa nowego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

5. Międzynarodowe Targi Gdańska

 • budowa Centrum Targowego w Gdańsku – Letnicy

Miasto wspiera finansowo z budżetu, poprzez dokapitalizowanie, projekty inwestycyjne realizowane przez TBS–y, Port Lotniczy i Międzynarodowe Targi Gdańskie. W 2011 r. dofinansowanie wyniesie 24,7 mln zł.
Panie i Panowie Radni,

Miasto jest stabilne finansowo.

Wskaźniki zadłużenia na koniec 2011r. wyniosą:

 • wskaźnik długu nominalnego – 51,53 %
 • wskaźnik obsługi długu – 14,55 %.

Wysoki wskaźnik obsługi długu związany jest z planowaną emisją obligacji w wys. 173,7 mln zł na wcześniejszą spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

Po wyeliminowaniu kwoty przewidywanej na restrukturyzację wskaźnik obsługi długu wyniesie tylko 6,9 %.

Szanowni Państwo,

Proszę o uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011–2037 i budżetu na 2011 r.

Dziękuję Państwu, a w szczególności członkom Komisji Strategii i Budżetu za pozytywną opinię dla obu tych dokumentów.