wspolpraca_z_rodzicamiPrzedstawiciele Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców przedstawili podczas spotkań z Zastępcą Prezydenta Ewą Kamińską, przedstawicielami Wydziału Edukacji i dyrektorami wszystkich typów placówek oświatowych obecnych podczas dorocznych szkoleń dyrektorów [10-11.03.2011r.] "KARTĘ WSPÓŁPRACY RAD SZKÓŁ I RAD RODZICÓW Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI". Jest ona kolejnym krokiem w debacie, jaki pod moim patronatem zrobili przedstawiciele gdańskich rodziców działających aktywnie w ramach Forum, które działa od października 2010 r. W zapisie znalazły się ważne punkty wypływające wprost z podstawowych aktów prawnych dotyczących edukacji. Powstał swoisty katalog dobrych praktyk. Warto o nim rozmawiać. Cieszę się, że czynią to aktywni rodzice w każdą II środę miesiąca. Łatwo narzekać na wszystko, może trzeba włączyć się do dyskusji i działania. Dziękuję Forum za dotychczasową pracę i zachęcam do niej innych.

POBIERZ KARTĘ WSPOŁPRACY RODZICE SZKOŁA

Partnerska współpraca rodziny-szkoły-społeczności lokalnej, pracujących na rzecz i po stronie ucznia, pozwoli na nowo przeanalizować zaangażowanie rodziców w następujących obszarach:- rodzicielstwo,

 • komunikacja,- wolontariat,
 • nauka domowa,- współdecydowanie,
 • współpraca ze środowiskiem.

Wspólne uczenie się jak współdziałać i wykorzystywać dostępne mechanizmy prawne do podnoszenia jakości edukacji i rozbudowywania oferty edukacyjnej na wszystkich jej poziomach, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, klientów i partnerów tego procesu jest warunkiem "sine qua non" wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach.

Kontakt z Prezydium Forum:
Przewodnicząca Forum: Jolanta Kaczmarska – GIM nr 2, LO nr 8, kontakt: [email protected]
Sekretarz Forum: Katarzyna Wasilewska – SP nr 12 – kontakt: [email protected]
Z-ca Przewodniczącego ds. Szkół Średnich: Mirosław Puk – LO 13, kontakt: [email protected]
Z-ca Przewodniczącego ds. Gimnazjum: Mirosław Laszuk – ZKPiG nr 7, kontakt: [email protected];
Z-ca Przewodniczącego ds. Szkół Podstawowych: Elżbieta Porębska – SP nr 15, kontakt: [email protected]
Z-ca Przewodniczącego ds. Przedszkoli: Kamila Kramarz – Przedszkole nr 33, kontakt: [email protected]
Z-ca Przewodniczącego ds. Placówek Niepublicznych: Paweł Redmerski – GASP, [email protected] 

Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wszyscy razem wpływamy na jakość edukacji i wychowania.W oparciu o zapisy Konstytucji RP, Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców, ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców stworzyło niniejszą Kartę.

Jej celem jest stworzenie płaszczyzny współpracy gdańskich placówek oświatowych z rodzicami działającymi w Radach Szkół i Radach Rodziców. Ufamy, że przyczyni się ona do integracji rodziców, wychowawców i uczniów.

KARTA WSPÓŁPRACY RAD SZKÓŁ I RAD RODZICÓW Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

 • 1. Rada szkoły i rada rodziców suwerennie, w oparciu o obowiązujące akty prawne, ustala swój regulamin.
 • 2. Dyrektor, rada pedagogiczna ani inne osoby nie mogą wpływać na skład i strukturę rady szkoły i radyrodziców.
 • 3. Rada szkoły i rada rodziców występuje do dyrekcji z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki oświatowej (na podstawie art.54 Ustawy o systemie oświaty). Dyrektor placówki jest zobowiązany pisemnie ustosunkować się do wniosków i opinii.
 • 4. Organy kierujące placówką oświatową współpracują z radą szkoły i radą rodziców przy tworzeniu lub zmianach statutu placówki.
 • 5. Rada szkoły i rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora placówki. Rada otrzymuje projekt na dwa tygodnie przed ostatecznym zatwierdzeniem.
 • 6. Rada szkoły i rada rodziców opiniuje i składa wnioski do programu wychowawczego oraz programu profilaktyki placówki oświatowej. W przypadku odrzucenia wniosków, na prośbę rady szkoły lub rady rodziców rada pedagogiczna uzasadnia ich odrzucenie.
 • 7. Rada szkoły i rada rodziców wnioskuje do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczycieli placówki, na podstawie art.6 a ust.1 pkt. 5 Karty Nauczyciela.
 • 8. Rada szkoły i rada rodziców przygotowuje i przedstawia opinię na temat pracy nauczyciela zgodnie z art.9 c ust 6 i 7 Karty Nauczyciela. Dyrektor placówki zobowiązany jest do przekazania radzie, w terminie umożliwiającym przedstawienie opinii, zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 • 9. Dyrekcja placówki i jej pracownicy współpracują z radą szkoły i radą rodziców w określaniu i organizacji przyjaznych warunków pracy dzieci w placówkach oświatowych.
 • 10. Przedstawiciel rady rodziców uczestniczy w spotkaniu rady pedagogicznej podsumowującej semestr. Dotyczy to tylko tej części obrad, w której poruszane są ogólne sprawy dotyczące działania placówki.
 • 11. Rada szkoły i rada rodziców ma prawo proponować uczestnictwo mediatora w sprawach spornych, które zaistnieją na terenie placówki oświatowej.
 • 12. Dyrektor placówki udostępnia radzie miejsce na stronie internetowej szkoły, w gazetce szkolnej, na tablicy informacyjnej itp.
 • 13. Dyrekcja placówki udostępnia w szkole pokój rodzicielski lub miejsce spotkań rodziców.
 • 14. Dyrekcja placówki zapewnia bezpieczne i dostępne w godzinach funkcjonowania placówki miejsce doprzechowywania dokumentów i materiałów związanych z działalnością rady.
 • 15. Rada szkoły i rada rodziców ma prawo opiniować szkolny zestaw podręczników.
 • 16. Dyrektor placówki informuje rady szkoły i rady rodziców o istotnych zdarzeniach w placówkach oraz zapewnia dostęp i przejrzystość informacji dotyczących funkcjonowania i działalności placówki.
 • 17. Rada szkoły i rada rodziców wspiera pracę Samorządu Uczniowskiego w ramach nauki idei samorządności.